Пчелари и земеделци се обединиха около обща кауза за опазване на пчелите

Областният управител на област Разград Драгомир Златев откри и ръководи проведената днес в Областна администрация работна среща във връзка с прилагането на Наредба № 13/26.08.2016 г. за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекциозни дейности. Това съобщават от пресцентъра на Областна администрация.

В дискусията участваха представители на Областния пчеларски съюз „Лудогорска пчела 2022“, членовете на управителния съвет на Сдружението на зърнопрозводителите в Лудогорието, Областна дирекция по безопасност на храните и Областна дирекция „Земеделие“.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните – Разград д-р Върбан Петков и екипът му припомниха най-важните текстове от Наредба № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности:

Съгласно чл. 4 от Наредбата се разрешава третиране с инсектициди, препарати за дезинфекция и дезинсекция с наземна техника – от залез слънце до 10,00 ч. на следващия ден. Не се разрешава третиране с продукти за растителна защита, препарати за дезинфекция и дезинсекция на площи с цъфтяща растителност, пасищни площи, вододайни зони и третиране извън буферните зони, определени при разрешаването на продуктите за растителна защита.

Разпоредбата на чл. 5 от нормативния документ регламентира, че възложителят на растителнозащитна, дезинфекционна и дезинсекционна дейност е длъжен да окоси, заоре или дискува цъфтящата растителност в междуредията на трайните насаждения (овощни градини, лозя и др.) и интензивни горски култури преди извършване на третирането при спазване изискванията на чл. 34 от Закона за пчеларството.

Особено важни са разпоредбите на член 9а от Наредбата според които Българската агенция по безопасност на храните създава и поддържа електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД).

Достъпът до ЕПОРД е след извършена регистрация на потребителя с валиден адрес за електронна поща. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители.

Електронната платформа съдържа географска информация за актуалните граници на слой “Физически блокове” от Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), планираните и извършените растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и въведени местоположения на животновъдните обекти (пчелини).

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, и собствениците на животновъдни обекти (пчелини), регистрирани съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, се регистрират самостоятелно в ЕПОРД чрез валиден адрес за електронна поща и персонален код.

Регистрираните в ЕПОРД собственици на животновъдни обекти (пчелини), включително практикуващите подвижно пчеларство, следва да въведат в платформата информация за местонахождението на всеки пчелин и да я актуализират своевременно.

Лицата, които извършват/възлагат растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности с наземна и авиационна техника, в срок не по-малко от 3 дни и не повече от 15 дни преди датата на третирането са длъжни да въведат информация за дейностите в ЕПОРД, която включва:

  • обозначаване на блок/блокове от слой „Физически блокове“ на СИЗП, в които са планирани дейностите, съответната площ в декари и вида на земеделската култура;
  • дата и час (от – до) на извършване на дейностите;
  • продукт/препарат – търговско наименование, доза на декар.

Оповестяването се извършва автоматично от ЕПОРД, като на всеки регистриран собственик на пчелин, чиито пчелини попадат в 3-километрова зона около блок с планирана дейност, се изпраща електронно писмо и/или SMS с данните по ал. 6, т. 1 – 3.

Съгласно   член 10 от Наредбата след уведомяването, собствениците на пчелини са длъжни да предприемат мерки по опазването на пчелните семейства от отравяне чрез покриване или затваряне на кошерите или по друг подходящ начин. По преценка на собствениците мястото на пчелина може да бъде обозначено с бял флаг.

Разпоредбата на чл. 11 от нормативния документ регламентира, че третирането на площите, посочени в уведомителното писмо, не може да продължи повече от 3 дни за определен масив, когато се извършва с наземна техника.

Според регистъра на БАБХ към първи януари 2023 г. в област Разград са регистрирани 771 пчелина с 45 546 пчелни семейства.  Не се знае обаче, колко от тях са действащи, защото често след преустановяване на дейност, собствениците на пчелини не ги отписват от регистъра.

Представителите на ОДБХ посочиха, че в случай на установяване на нарушение на Наредбата, следва да се подаде сигнал на горещ телефон 0700 122 99 или на телефон 112.

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ Валентина Френкева съобщи, че според регистрите в земеделските служби към за стопанската 2021/2022 г. в област Разград са регистрирани 223, а през стопанската 2022/2023 г. – 215 земеделски стопани с дейност пчеларство. Регистрирани са и няколко земеделски стопани с дейност – производство на отводки. Тя информира, че 2020 г. насам няма регистрирани сигнали за натравяния на пчелни семейства в общинските служби „Земеделие“. Актуализирани са съставите на Постоянните комисии към общините за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяне.

Председателят на Сдружението на зърнопрозводителите в Лудогорието Маломир Власов посочи, че почти целия управителен съвет се е включил в днешната работна среща и ясно заяви, че членовете на организацията спазват стриктно Наредбата и се разграничават от действията на някои недобросъвестни арендатори.

В последвалата дискусия бяха обсъдени няколко важни проблема:

  • Продължаващия нерегламентиран внос и разпространение на забранени на забранени в Европейския съюз препарати за растителна защита;
  • Липсата на дежурни екипи от компетентните институции за бърза и своевременна реакция при подаване на сигнал за нерегламентирано пръскане на земеделски култури през почивните и празничните дни;
  • Неспазване наредбата от любители – овощари, които извършват дейности по растителна защита на цъфнали овошки през светлата част на денонощието;
  • Нарушаване на наредбата от по-дребни арендатори.

Арендаторите и пчеларите се обединиха около позицията, че само при добра комуникация и разбирателство, техните взаимосвързани дейности могат да вървят ръка за ръка и се постигат добри резултати. Те призоваха при установяване на нарушения, незабавно да се сигнализира отдел „Растителна защита“ при ОДБХ и се посочват нарушителите, защото те вредят на имиджа на целия бранш.

Представителите на Областния пчеларски съюз „Лудогорска пчела 2022“ използваха възможността да поканят всички почитатели на меда на организирания заедно с Регионален исторически музей – Разград на 22 март в къща-музей „Анание Явашов“ в град Разград меден празник „Нека с вълшебното жужене на пчелите да приветстваме пролетта!“.

Всички участници в срещата благодариха на Областния управител, че първи път такова мероприятие се провежда навреме, преди започване на активните дейности по растителна защита.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *