Отчетът на кмета и екипа му, част 3: Добрин Добрев: Ремонти на уличната и пътната мрежа за 1 100 000 лева, продължаваме с две кръгови кръстовища и „Странджа”

По ресори представиха какво са свършили заместник-кметовете на Община Разград на отчета на екипа на Кмета Денчо Бояджиев. Той бе направен в първия ден от втората година в мандат 2019-2023.

Представяме ги в различни на части. Ето какво сподели заместник-кметът Добрин Добрев.

Той представи реализацията на капиталовите разходи през годината, както и намеренията на осъществяване на проекти през следващата година.   Добрев уточни, че въпреки затрудненията и ограниченията с наложените мерки по време на извънредното положение, в което за 3 месеца беше спряна работата по обществените поръчки, Община Разград успя да проведе процедури и да сключи договори за реализиране на множество обекти. Сред тях са: основен ремонт на пътя от с. Островче- до границата с общините Разград-Лозница на стойност 170 000,00 лв.; основен ремонт на пътя с. Раковски – с. Киченица на стойност 170 000,00 лв.; текущ ремонт на 15 улици в гр. Разград на обща стойност 362 000,00 лв., които бяха определени след подадени жалби от граждани през последните 3 години; ремонти на уличната мрежа в селата от Община Разград на стойност 370 000,00 лв. както и изграждане на алеи в нов гробищен парк на стойност 30 000,00 лв. По този начин общата стойност на ремонтите на уличната и пътната мрежа на Община Разград за 2020 г. надхвърли 1 100 000,00 лв. – съобщи Добрев.

Беше направен обстоен анализ на дупките в града, като след направения опис през месец септември ОП „Ремонтстрой“ осъществи изкърпването им.

Беше изчистено коритото на река  Бели Лом.

В партньорство с местния бизнес беше изградена и площадка за деца с увреждания в градинката до хотел Централ. Община Разград изгради и детска площадка в двора на ДГ „Детелина“. Община Разград сключи и договор на стойност 224 000,00 лв. за благоустрояването на пространството около спортна зала „Абритус“, където ще има художествено осветление, паркова мебел, изградена достъпна среда, озеленяване и залесяване на пространството, подходи към рампата за коритото на реката, пешеходен тротоар и улично осветление. Очаква се СМР дейностите да завършват до края на календарната година.Проведе се процедура и предстои проектиране и изпълнение на СМР за основен ремонт на сградата на ДГ „Шестте ястебинчета“ гр. Разград, тъй като има сериозни пропадания, поради неподменена канализация и отоплителна инсталация. Стойността на ремонтните работи ще е в размер на 200 000,00 лв.Община Разград сключи договор за „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘, гр. Разград /до автогарата/‘‘. Проектът е изготвен и предстои одобряване и издаване на разрешение за строеж. Беше направено и изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и изграждане на кръгово кръстовище на улиците Странджа и Дунав.След проведена обществена поръчка е избран и изпълнител за осъществяване на ремонта, като при добри метеорологични условия изпълнението ще започне още през тази година.

Извършена бе и „Актуализация на проекти за улична канализация на ул. „Преслав“, „Бенковски“, „Бабуна“ и „Кресна“, както и на проект за канализация за повърхностни води, кв.130 в с. Дянково. Предстои обявяване на обществена поръчка, като общата стойност на СМР е в размер на 600 000 лв.

От началото на годината се води активен диалог с всички общини от РСУО Разград, като се взе решение от Общото събрание за окомплектоване на Проект за изграждане на трета клетка на Обект Регионално Депо за неопасни отпадъци за Общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян“ и изготвяне на тръжна процедура по реда на ЗОП.През септември бе сключен договор за проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“  в размер на 8 818 800,00 лв.

След среща – дискусия между институциите и извънредна сесия през м. Август Община Разград работи по внедряване на система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в гр. Разград. Очаква се да бъде въведена до края на 2020 г.

През 2020 г. Община Разград стартира физическото изпълнение на следните проекти:”Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания” в рамките на “Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020” на стойност 2 421 999,99 лв.; “Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата” в рамките на “Инвестиционна програма за устойчиво и интегрирано градско развитие на община Разград 2020” на стойност 989 999,98 лв.; “Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград на стойност 13 563 028,56 лв.

Община Разград разработва и нови проектни предложения с европейско финансиране, с които ще кандидатства до края на годината:”Създаване на нови форми на социални услуги от резидентен тип в община Разград, гарантиращи живот в семейна среда и достъп до грижи и услуги според индивидуалните потребности на децата и младежите”по  ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.; „Прилагане на мерки за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община Разград“ по интегрирана процедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образoвание“ – компонент 2 по ОП„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и по ОП„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.; „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ по Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

 1,649 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *