Позитивен календар във всяка класна стая, обявяват конкурси за обществени възпитатели

Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова призова училищните директори и педагогически съветници от Община Разград в Училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни…

 3,041 total views

Виж повече.. Позитивен календар във всяка класна стая, обявяват конкурси за обществени възпитатели