В деня преди комисиите ДПС внесе 11 икономически мерки срещу последствията от извънредното положение

ДПС

В деня преди заседанията на постоянните комисии на Общински съвет-Разград за сесията следващия четвъртък групата съветници от ДПС внесе предложение с 11 икономически мерки срещу последствията от извънредното положение.

Предложенията на съветниците от ДПС частично детайлизират мерките, които в началото на месеца от ръководството на Община Разград обявиха, уточнявайки някои от субектите, които ползват общински помещения и които се предлага да бъдат освободени от наеми, докато тече извънредното положение. Едно от предложенията пък е действащо от началото на извънредното положение – не се плаща такса са паркиране в синя зона. Друга част от предложенията обаче са иновативни – отпадане на туристическия данък, преизчисляване на патентния данък съобразно продължителността на извънредното положение, удължаване на срока за плащане на наеми за общински жилища за лицата, изпаднали в забава. Отпаднало е първоначално обявеното от ДПС предложение да се освободят родителите от плащането на такси за детски градини, вероятно защото съветниците са се запознали с факта, че тази такса е присъствена – плаща се, ако детето посещава детска градина.

Вижте всички предложения на ДПС:
„1. Да се освободят от заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения наематели на общински жилищни имоти, собственост на Община Разград, които са пряко засегнати от въведените заповеди на Министъра на здравеопаването, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13.03.20г. до окончателната му отмяна;
2. Да се удължи срока за заплащане на дължимите месечни наемни цени по договорите за наем на общински жилищни имоти до края на 2020 г., за лицата изпаднали в забава;
3. Да не се прилагат последиците от забава за плащане на задължения на частноправни субекти, включително лихви и неустойки за забава, с падеж след датата на приемане на решението на НС за обявяване на извънредно положение – 13.03.2020 г., както и непарични последици като предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи за периода от 13. 03. 2020 г. до отмяна на извънредното положение;
4. Да се даде съгласие за освобождаване от заплащане на наем за периода от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение наемателите на лекарски кабинети и кабинети по дентална медицина.
5. Да отпадане задължението за заплащане на наемна цена по действащи наемни правоотношения за наематели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград и на ползватели на общински нежилищни имоти на територията на Община Разград,
които са засегнати от въведените заповеди на Министъра на здравеопазването за противоепидемичните мерки, за периода на обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение, т.е. от 13. 03. 2020 г. до окончателната му отмяна, за установяването на което засегнатите лица подписват декларация по образец.
6. През 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата за битови отпадъци за цялата година.
7. Патентният данък да бъде преизчислен за времето на извънредното положение.
8. Обявяване на нулева година за събиране на туристически данък на територията на Община Разград.
I. Вариант на т. 9:
9. Такса битови отпадъци да бъде преизчислена за времето на преустановяване на дейността на юридически лица, еднолични търговци, фондации и сдружения с нестопанска цел, на територията на община Разград, за установяването на което засегнатите лица ще подписват декларация по образец.
II вариант на т. 9:
От заплащане на такса битови отпадъци да бъдат освободени изцяло преустановилите или ограничили дейността си юридически лица, еднолични търговци, фондации и сдружения с нестопанска цел, на територията на община Разград, за установяването на което засегнатите лица ще подписват декларация по образец.
10. За периода на извънредното положение, обявено от Народното събрание на 13.03.2020 г.:
10.1. Освобождава от заплащане на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел II от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград;
10.2. Освобождават се еднократно от административна такса за издаване на разрешително за таксиметров превоз по чл.38, Раздел VIII от Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Разград;
10.3. Да не се дължи цена на услугата „Паркиране в зона за платено паркиране (за 1бр./час)“
10.4. Периодът на действие на издадените карти за преференциално пътуване на учащи се, за месеците март и април на настоящата календарна година, да бъде удължен със съответния период, равен на времето на действие на въведеното извънредно положение в страната;
11. Лицата, обект на настоящето решение, които са платили задълженията си, преди влизане в сила на това решение, внесените от тях суми да се прихванат за следваща вноска/ такса, която дължат.
Законът позволява решението да влезе в сила от задна дата, така че всички мерки, да влязат още от обявяването на извънредното положение.”

Заседанията на постоянните комисии са утре през целия ден между 10,00 и 15,30 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград, заради въведеното извънредно положение в тях ще участват само общински съветници и служители на Общинска администрация. Сесията е насрочена за 30 април от 13,30 ч. в стола на ОП”Ученическо и столово хранене”.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *