Как родителите да получат помощ от държавата заради епидемичната обстановка

Разград

Какви са критериите и какъв е начинът родители да получат помощ от държавата заради това, че не ходят на работа по време на извънредна епидемична обстановка, за да се грижат за децата си. Тази информация разпространиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Разград. Ето информацията:

„Критерии за отпускане на месечната целева помощ:

 • Детето не посещава училище/детско заведение поради въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
 • Детето не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
 • Двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получава парично обезщетение за временна неработоспособност;
 • Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от определения доходен критерий;
 • Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
 • Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете не получават обезщетение за бременност и раждане;
 • Средномесечният доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения е по-нисък или равен на 150% от минималната работна заплата (915 лв. )

Размер на помощта:

Размерът на помощта се определя от броя на децата, както и от броя на работните дни, в които децата не посещават училище/детско заведение, както следва:

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок над 10 работни дни от месеца:

– за семейства с едно дете размерът на помощта е равен на размера на месечната минимална работна заплата (610 лв. за 2020 г.)

– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата (915 лв. за 2020 г.).

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок от 6 до 10 работни дни от месеца:

– за семейства с едно дете размерът на помощта е 305 лв. за 2020 г.

– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 457,50 лв. за 2020 г.

 1. При въведени ограничения в училище/детското заведение за срок до 5 работни дни от месеца:

– за семейства с едно дете размерът на помощта е 152,50 лв. за 2020 г.

– за семейства с две и повече деца размерът на помощта е 228,75 лв. за 2020 г.

Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броят на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които работещият родител ползва неплатен отпуск.

Как се кандидатства за отпускане на помощта:

Месечната целева помощ се отпуска въз основа на заявление-декларация подадено в Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, към което се прилагат и необходимите документи:

 1. Документи за брутните доходи на родителите за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка от:

– трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения;

– извършване на услуги с личен труд;

– дейности в областта на селското, горското и водното стопанство;

– стипендии;

– други доходи.

В служебните бележки за доходите, които родителите трябва да вземат от работодател, трябва да е вписан размерът на последното брутно възнаграждение.

 1. Служебна бележка от работодател, че работникът/служителят е в неплатен отпуск и не може да извършва дистанционно работа от вкъщи, не получава компенсации за ползване на неплатен отпуск по реда на ПМС № 325/26.11.2020 г., не може да ползва платен годишен отпуск и не получава парично обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане;
 2. Служебна бележка, удостоверяваща че детето не посещава училище/детска ясла / детска градина/предучилищна група поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка (в случаите, когато тази информация не се предоставя по служебен ред);
 3. При необходимост дирекциите “Социално подпомагане” могат да изискват и други документи.

Образецът на заявление-декларация за отпускане на месечна целева помощ, както и примерен образец на служебна бележка от работодател, са публикувани на електронната страница на АСП, раздел «Коронавирус COVID-19» – «Инструкция за ползване на електронни административни услуги в условията на извънредно положение» – електронна услуга № 26.

Къде и как се подава заявлението-декларация:

Заявлението-декларация с приложените към него документи се подава в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес:

– лично, като се прилага лична карта (за справка);

– чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението декларация следва да е в оригинал;

– по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване с квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на НОИ: http://www.egov.bg/

– на извънредно въведения електронен адрес: ao@asp.government.bg.

Месечната целева помощ се изплаща в срок до края на месеца следващ месеца, за който е отпусната.

Ако въведената в училището/детското заведение мярка обхваща период от два и повече месеца, семействата, на които е отпусната помощта следва да представят в дирекция „Социално подпомагане“ удостоверения за доходи всеки месец.“

Loading

2 Replies to “Как родителите да получат помощ от държавата заради епидемичната обстановка”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *