125 775 720 лв. от Европа за проекти в Лудогорието

От началото на програмния период до момента, в Разградска област сумарно по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони, са одобрени 264 европроекта на обща стойност 125 775 720 лева. Това съобщават от Областния информационен център в Разград.

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на първото полугодие на 2019-та година, по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), „Храни” (ОПХ), „Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК), „Региони в растеж” (ОПРР), „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР), „Добро управление” (ОПДУ) и „Околна среда” (ОПОС) са сключени 150 договора за безвъзмездна финансова помощ, на обща стойност 80 190 359 лева. Реално изплатените средства по тях са 39 046 744 лева. В сравнение с края на 2018 г., към 30 юни 2019 г., разплатените средства бележат ръст от 7,5 млн. лева.

От началото на 2019 г. в Лудогорието сe изпълняват 20 нови проекта с общ бюджет 6 млн. лева, подкрепени от оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Наука и образование за интелигентен растеж”,  „Иновации и конкурентоспособност” и „Добро управление”.

С пет проекта по ОПРЧР във всички общини на Разградска област се изгражда мрежа от услуги в домашна среда и ще бъдат осигурени почасови мобилни здравно-социални услуги по домовете за лица с увреждания и възрастни хора по процедура „Патронажна грижа”.

В общините Исперих, Кубрат, Самуил и Завет ще бъде подобрени качеството на живот и социалното включване, както и трайната интеграция на най-маргинализираните общности. Осемте проекта се изпълняват с финансова подкрепа от ОПРЧР, като водеща програма, и от ОПНОИР по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование”. Дейностите включват реализация на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход и мотивиране за активно поведение на пазара на труда,  включване в заетост, подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието, допълнителни часове по български език и занимания със застрашени от отпадане  ученици и др.

Шест фирми получават подкрепа от ОПИК по процедура „Насърчаване на предприемачеството”. Предприятията планират инвестиции в ИКТ-сектора, в разработването на специализиран софтуер за производство на биореактори с лабораторно приложение, софтуерни системи за справки и отчетност в областта на търговията с финансови инструменти и за управление на бизнес процесите, експлоатация на вертикален уеб портал с финансова насоченост и информационен поток за международния валутен пазар и др.

От началото на програмния период Програмата за развитие на селските райони финансира 114 договора в област Разград с общ размер на безвъзмездната помощ 45 585 361 лева. В сравнение с края на 2018 г., към 30 юни 2019-та новите проекти са 19, а договорените средства – с 14,5 млн. лева повече.

По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” с 6 проекта в малките общини на областта ще бъдат реконструирани и рехабилитирани улици и тротоари в населените места. С три проекта по същата мярка в общините Лозница, Самуил и Цар Калоян ще бъде изградена спортна инфраструктура.

С шест проекта, одобрени по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” ще бъдат построени, оборудвани и обзаведени силозно стопанство, кравеферма, козеферма и птицеферми.

По подмярка 4.2 „Преработка/маркетинг на селскостопански продукти” ще бъдат изградени  склад със съоръжения за заготовка, охлаждане и замразяване на череши и мелница за кориандър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *