100% от делата в Окръжен съд-Разград са решени в срок

Окръжен съд–Разград отчете дейността си за 2021 г., както и тази на районните съдилища от съдебния район, на Общо събрание на съдиите, което се проведе днес в съдебна зала №5. това съобщават от пресцентъра на съда.

На събранието присъстваха съдии от окръжния и районния съд в Разград, председателите на районните съдилища в Разград и Исперих съдия Нели Генчева и съдия Елица Бояджиева, а специални гости бяха окръжният прокурор Тихомир Тодоров, председателят на Административния съд в Разград съдия Светла Робева и председателят на Съвета на Адвокатска колегия Разград адв. Емил Николов. Чрез видеоконферентна връзка се включиха председателите на Апелативен съд – Варна – съдия Ванухи Аракелян и на Районен съд – Кубрат съдия Албена Великова.

По време на събранието съдия Аракелян поздрави всички съдии и служители от района за постигнатите много добри резултати, като акцентира на стопроцентовото спазване на процесуалните срокове за предаване на съдебните актове в Окръжен съд-Разград. Тя благодари на магистратите от Разградски съдебен район за високия стандарт на правораздаването, активното им участие в тълкувателната, обучителната и образователната дейност. Поздрави ги за духа, за подобрените резултати и за екипността, с която работят.

Председателят на Окръжен съд –Разград – съдия Лазар Мичев благодари на съдия Аракелян за високата оценка и премина към представяне на резюме на изготвения доклад.

Още в началото той отбеляза, че отчетната година е белязана от ковид кризата дала до голяма степен отражение както на служебните задължения, така и на личния живот. Представи информация по отношение на обезпечението на щата на съдийския състав, като поясни, че остава незает един щат за съдия в наказателно отделение.

През 2021 г. в съда на производство за разглеждане са били 905 бр. дела. От тях новообразувани са 772 бр., а 133 бр. са останали несвършени от предходен период. При делата за разглеждане се наблюдава намаление с 4% спрямо предходната 2020 година. От тях 283 бр. са наказателни първа инстанция, 111 бр. наказателни втора инстанция, 127 бр. граждански дела, 73 бр. търговски дела, 2 бр. фирмени и 309 бр. граждански дела втора инстанция.

През отчетната година са приключили общо 790 дела, което е с 2% по-малко от предходната година – 809 дела, и с 8% по-малко от 2019 г. – 860 бр. дела. Тази тенденция е обусловена от ежегодното намаляване на постъпилите дела.

Прави много добро впечатление процентът на постановените съдебни актове в законоустановения срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е 100% при 98,07% за предходната година и 97,44% за 2019 г. Това е не само много добър резултат през отчетната година, но и доказателство за стриктното спазване сроковете за постановяване на съдебните актове.

Качеството на решените дела остава традиционно високо. През годината са обжалвани 127 бр. съдебни акта Върнати след обжалване са 100 дела, като 12% от тях са отменени, 23% са изменени и 65% са потвърдени.

Беше отчетена и много добрата работа на районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат. Разгледаните от тях дела през отчетната година са 6392 бр., от които 1519 са наказателни, а 4873 бр. граждански. Обобщените данни сочат, че увеличението на тези дела е с 11% спрямо 2020 г. Най-много дела са разгледали магистратите в Разград – 3895 бр. дела, в Исперих – 1418 бр. дела и в Кубрат – 1079 бр. дела.

През изминалата година и съдиите по вписванията при районните съдилища са работили отговорно и добросъвестно. Извършили са общо 12 436 вписвания, които са с 22% повече от вписванията през 2020 г. – 10 197 бр. и с 2% повече от вписванията през 2019 г. – 12 250 бр.

През 2021 г. общият брой на изпълнителните дела за разглеждане в трите районни съда е 3390 дела, от които неприключили в началото на периода 2825 дела и постъпили 565 дела. Общо събраните суми по изпълнителни дела са 626 454 лв.

Отчетният доклад със статистическите данни и анализи е публикуван на интернет страницата на съда.

В края на изложението съдия Мичев благодари на всички съдии и служители за проявения професионализъм и постоянство при осъществяване на дейността си, и пожела на всички здраве и успехи през настоящата 2022 година.

 2,767 total views,  2 views today

2 Replies to “100% от делата в Окръжен съд-Разград са решени в срок”

  1. В таком духе удостоверял всемирно известный публицист Толстой: «Ведь совершенно очевидно, что если мы будем продолжать жить так же, как теперь, руководясь как в частной жизни, так и в жизни отдельных государств одним желанием блага себе и своему государству, и будем, как теперь, обеспечивать это благо насилием, то, неизбежно увеличивая средства насилия друг против друга и государства против государства, мы, во-первых, будем всё больше и больше разоряться, перенося большую часть своей производительности на вооружение; во-вторых, убивая в войнах друг против друга физически лучших людей, будем всё более и более вырождаться и нравственно падать и развращаться». А Вы согласны с этим высказыванием?

  2. россiя активизировала мобилизацию армейских. Считается, бойцов срочной службы и слушателей училищ применяли в войне напротив Украинской стороны. В то время как отцу с матерью объяснялись, что вообще они сегодня на тактическиих учениях или стажировке. А Вы сами бы дали родного чада на службу в армию во время вот такой обстановке?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *