Утре приемат Правилника на Общинския съвет, избират председателите на комисии

Първото работно заседание на Общински съвет-Разград за Мандат 2023-2027 г. ще се проведе утре, 30 ноември, от 13,30 ч. в залата на 11 етаж на Община Разград. Припомняме, че първата сесия бе учредителна, на нея положиха клетва новоизбраните Кмет на Община Разград, общински съветници и кметове на кметства, избран бе и Председател на Общинския съвет. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Заседанието в четвъртък ще се излъчва по КИС 13 и на интернет и Фейсбук страницата на Община Разград.

В дневния ред на местния парламент първоначално бяха включени 10 докладни, впоследствие и 2 извънредни.

Първата докладна, която ще бъде обсъдена утре, е внесена от председателя на Общинския съвет Галина Георгиева. Предложението е за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Една от промените в сравнение с Правилника, действащ в предходния мандат, е свързана с намаляване на броя на постоянните комисии с една, като се обединяват две комисии – по образование и науки и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности в една – по образование и духовни дейности. Намалява от 3 на 2 дни и срокът, в който трябва да се предоставят на съветниците материалите за разглеждане преди заседанията на постоянните комисии. Останалите разлики са свързани с актуализиране на текстове, свързано със законови изменения. Още 3 докладни записки са внесени от Председателя на Общинския съвет Галина Георгиева. Те са за определяне на представители на Общински съвет-Разград в две структури – Националното сдружение на общините в Република България и Областен съвет за развитие на област с административен център Разград, както и за даване на съгласие за членство на Председателя на Общински съвет-Разград в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Пет от докладните записки са внесени от Кмета Добрин Добрев. Едната от тях е за приемане на Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2023 г. и допълване на Общинската програма за закрила на детето за 2022-2023 г. В докладната записка се предлага исканията за предоставяне на еднократна финансова помощ да се подават в скок до 8 декември включително, а да се разгледат от комисия до 12 декември. Припомняме, че миналата година финансова подкрепа получиха 71 талантливи разградски деца, общата сума, която ще бъде разпределена съобразно постиженията на тазгодишните кандидати, е 30 000 лв., предвидени в общинския бюджет. Сред докладните записки на Кмета Добрин Добрев са и: изменение на Програмата за управление и разпореждане на имоти общинска собственост, определяне на общински съветници за членове на комисията по чл. 2, ал. 3 от Наредба №212 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“, учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на Център за здравно-социална грижа за деца с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи и предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-общинска собственост на Министерството на правосъдието за нуждите на РС“Изпълнение на наказанията“ и ОЗ“Охрана“.

Заместник-кметът Полина Иванова има две внесени докладни записки, едната от които е извънредна. Тя е са изменение на бюджета за 2023 г., свързана с очертали се свободни средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 6 489 лв., останали от реализацията на 4 обекта. Предложението на заместник-кмета е икономисаните средства да се използват за увеличение на планираните средства за обект „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУТ-ПРЗ, инвестиционен проект-фаза идеен проект) за благоустрояване и социализация на крайречната зона на река Бели Лом. Другата докладна на финансовия заместник-кмет е за анекс към Договор за кредит с Фонд „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който Община Разград да промени параметрите по сключен договор за кредит  за реализация на проект “Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.   

Последната докладна, внесена по извънредния способ, е на председателя на Общинския съвет Галина Георгиева. Предложението е за избор на председатели и членове на постоянните комисии, както и на заместник-председатели на Общинския съвет. 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *