Съветниците решиха: Пари за Марти и от бюджета, и от техния джоб

На последното си за годината заседание Общински съвет-Разград взе решение за осигуряване на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечението на 18-годишния Мартин Христов. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Докладната записка получи подкрепа от 32-ма общински съветници. Вземането на решението бе предшествано от емоционална дискусия и допълнителни предложения, част от които бяха приети. Докладната записка бе внесена от общински съветници от различни политически групи: Галина Георгиева-Маринова, Левент Апти, Стоян Ненчев, Радиана Димитрова и Елка Неделчева. Според тяхното предложение от общинския бюджет се отпуска финансова помощ за подпомагане на лечението на Мартин в размер на 6000 лева, а на общинските съветници и на ръководството на Община Разград се препоръчва да дарят част от възнагражденията си като представители на местната власт, съответстваща на минимум 250 лв., за подпомагане на лечението на младежа. В случай, че всички съветници и представители на ръководството на Община Разград се съобразят с препоръката към минимума от 250 лв. общата сума на дарението по докладната записка ще е 15 000 лева. С решението на местния парламент се допуска предварително изпълнение, тъй като се касае за осигуряване на живота и здравето на гражданин на Разград и осигуряване на спешни жизненоважни потребности. Към докладната записка бе приложена декларация, с която съветниците дават съгласие да дарят част от възнаграждението си. Първоначалният текст на докладната записка бе допълнен и с препоръка към Кмета на Община Разград да бъдат актуализирани и допълнени правилата за отпускане на еднократна помощ за лечение на жители на Община Разград за 2024 г. По време на обсъждането на докладната доминираше мнението, че е справедливо и разумно освен да се отпуснат средства от общинския бюджет и съветниците и ръководството на общината да имат и личен дял в дарителския акт.

Тази докладна записка бе разгледана първа сред докладните записки. Преди нея обаче клетва положи нов общински съветник. Адевие Алиева влезе в местния парламент на мястото на Хабибе Расим, която бе назначена за заместник-кмет на Община Разград.

Една от докладните записки бе свързана с тази персонална промяна. По предложение на председателя на Общинския съвет бяха гласувани промени в съставите на постоянните комисии, като новата съветничка ще участва в комисиите по устройство и развитие на територията, по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство, по образование и духовни ценности.

С 21 гласа „за“, 7 „против“ и 1 „въздържал се“ бе приета докладната за одобряване на план-сметките за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистота на териториите за обществено ползване в населените места на Община Разград. Финансовите разходи за Дейност „Чистота” за 2024 г. са в размер на  6 380 271,31 лв. – става ясно от докладната записка, внесена от Кмета Добрин Добрев. В нея не се предлага промяна на размера на такса битови отпадъци, тоест тя остава същата като през 2023 г. Новостите в сферата на чистота са свързани с населените места. За 2024 г. в селата Гецово, Дянково, Киченица, Мортагоново, Раковски, Стражец и Ясеновец е увеличена честотата на обслужване на съдовете за битовите отпадъци спрямо 2023 г., планувани са и по цели щатни бройки работни места във всички населени места, като досега същите бяха назначени за „половин” бройка за 4 часа. В дискусията по докладната стана ясно, че от 2025 г. предстои промяна на методологията за начисляване на такса смет, което е свързано с вземане на решение на национално ниво, а след това и на общинско.

Дискусии имаше и по докладната за приемане на Годишния план за ползване на дървесина на ОП“Разградлес“ за 2024 г. на територията на СЦДП ТП „ДГС гр. Разград“. Прогнозното количество дървесина за ползване през 2024 г. от ОП „Разградлес“ гр. Разград е в размер до 34 749 м3 лежаща маса, като се предвижда то да бъде предоставено за продажба по ценоразпис, чрез добив и продажба на добита дървесина от склад.

Кметът Добрин Добрев внесе и докладна записка да определяне на представители на Общинския съвет за членове на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в община Разград. Това ще са: Руско Дянков, Хубан Соколов, Божидар Божков, Биляна Асенова и Ивайло Хъневски.

Председателя на местния парламент Галина Георгиева-Маринова пък представи докладната записка за създаване на Наблюдателна комисия към Общинския съвет, чиято дейност е част от мерките за ресоциализация на лишените от свобода. Неин председател ще е заместник-председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев, заместник-председател – Хубан Соколов, а членове: съветниците Асение Касим, Божидар Божков, Антон Монев, Ивайло Хъневски, секретарят на Община Разград Нели Добрева, представители на Бюрото по труда, РС“Изпълнение на наказанията“, Дирекция „Социално подпомагане“.

Одобрение получи и докладната на заместник-кмета Хабибе Расим за учредяване безвъзмездни права на ползване за 10 години върху части от имоти в горска територия – частна общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства в землищата на селата Балкански и Раковски.

След приемането на докладните записки Кметът Добрин Добрев представи пред общинските съветници ежемесечната информация за предприетите от Общината и държавата действия по решаване на проблема със смрадта в Разград, което е част от решение на местния парламент от предходния мандат. Г-н Добрев съобщи, че и в момента в Разград се намира подвижната станция за замерване качеството на въздуха на ИАОС, тя ще е тук до 28 декември. През последния месец са проведени няколко срещи с представители на различни държавни институции, чиято дейност има отношение към разрешаването на проблема. Внесено е и предложение за предвиждане в държавния бюджет на 1 000 000 лева за извършване на проектиране на модернизация на Градската пречиствателна станция.

В края на декемврийското заседание на местния парламент  Председателят на Общинския съвет Галина Георгиева пожела светли празници на съветниците, като обобщи: „въпреки, че не успяхме да загърбим политиката, днес свършихме нелоша работа“.

 

 

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *