Съветниците приеха декларация срещу високата цена на водата, искат от КЕВР преразглеждане

12 докладни записки приеха общинските съветници в деловата част на януарската си сесия. 11 от предложенията за решения бяха представени от Кмета Добрин Добрев и заместник-кмета Хабибе Расим. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

Работната част на заседанието на Общинския съвет започна с приемане на декларация против новата цена и лошото качество на ВиК услугите на територията на Разград. Предложението бе на 10 общински съветници от групите на „Кауза Разград“ и Коалиция ПП-ДБ. По време на обсъждането текстът претърпя промени по предложение Елка Неделчева от БСП за България(БСП за България, ВМРО-БНД). Окончателният текст бе приет от 29 съветници. В него се казва, че „Общински съвет-Разград изразява крайно отрицателно становище относно решението на КЕВР за увеличаване цената на водата в Разград и предлага преразглеждането му като се отчетат социално-икономическите фактори в общината; счита, че трябва да се намери законодателно решение за пълна консолидация на В и К – сектора за Разградска област; счита, че трябва да се предприемат действия от централната и местната власт по решаване на проблемите и за осигуряване на целево финансиране за подобряване инфраструктурата и ремонт на пречиствателната станция; предлага на Кмета на Община Разград да продължи активната работа по търсене на финансиране, което да доведе до чувствително намаляване на загубите на вода.“. Декларацията ще се изпрати до Министерски съвет, МРРБ, КЕВР, Областния управител, Кмета на Община Разград и ръководството на „Водоснабдяване-Дунав“.

Съветниците приеха Стратегия за управление на общинската собственост на територията на Община Разград за периода 2024-2027 г, като по време на обсъждането й възникна въпрос за намеренията относно недостроената сграда на МВР. Кметът Добрин Добрев обясни, че се търсят инвеститори за качествено решение на този въпрос, но проблемът е във високата й балансова стойност. Той припомни, че е имало предложение за превръщането й в покрит паркинг, но това се е оказало невъзможно, тъй като конструкцията няма да издържи подобно натоварване и затова продължават да се търсят потенциални възможности за преустройване, за да се завърши сградата.

Съветниците приеха и Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2024 година. Утвърден бе и Списък за предназначението, броя, вида и местоположението на общинските жилища за 2024 г. В списъка са включени 186 жилища – 152 жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, 2 жилища за продажба, 25 ведомствени жилища и 7 резервни жилища. През 2023 г. са  прекратени 20 договора за отдаване под наем на жилищни имоти – частна общинска собственост и са извършени 17 настанявания от общо 26  картотекирани за годината граждани.

Утвърдена бе и Програма за международна дейност на Община Разград през 2024 г., както и приет Отчет за изпълнението на „Програмата за международната дейност на Община Разград през 2023 г.“.

Местните парламентаристи одобриха предложението Община Разград да кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Техническа помощ“ BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България”; както и на партньорство по Операция „Повишаване на капацитета на служителите на агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила“ – Компонент 1 за надграждане на дейностите по управление и предоставяне на „приемна грижа“ на областно и национално ниво по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027. Взето бе и решение за продажби на имоти във вилните зони и за определяне на пасища, мери и ливади от общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/25 г.

Обсъдена и приета бе и докладна за задържане по сметка на Община Разград и трансформиране на средствата за изплащане на месечните обезпечения и отчисления за 2024 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и чл. 64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците. Предложенията в докладната са тези средства, които са в приблизителен размер 2 300 000 лв. да бъдат трансформирани в средства за доставка на нови машини и съоръжения за общински предприятия, за доставка на кошчета за смет, за охрана на компостираща и сепариращата инсталации и други дейности. Кметът Добрин Добрев обясни, че с тези средства ще бъде извършено проектиране, доставка и изграждане на подземни контейнери за събиране на отпадъци с интегрирана информационна система за контрол и отчитане. След проучване подземни контейнери ще бъдат поставени пилотно в няколко точки в града – между 5 и 10, на места, където са концентрирани множество обекти – и етажна собственост, и търговски обекти.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *