Сред първите решения на местния парламент – Мерките за финансова подкрепа на даровити деца

На първото работно заседание на Общински съвет-Разград днес бе приет Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Това съобщават от пресслужбата на Община Разград.

Сесията започна с тържествена част – отсъствалият по уважителни причини от учредителното заседание на местния парламент избран за общински съветник Милен Минчев положи клетва. Това стана след обявяване на решението, че е избран от председателя на Общинската избирателна комисия Ралица Костова-Цветанова.

Първата обсъдена докладна записка бе за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Разград. В по-голямата си част остава в сила Правилникът от предходния мандат 2019-2023 г., който бе действащ до влизане в сила на новия. Една от промените е свързана с намаляване на броя на постоянните комисии с една, като се обединяват две комисии – по образование и наука и по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности в една – по образование и духовни дейности. Намалява от 3 на 2 дни и срокът, в който трябва да се предоставят на съветниците материалите за разглеждане преди заседанията на постоянните комисии. Останалите разлики са свързани с актуализиране на текстове, свързано със законови изменения. По време на заседанието имаше предложения във връзка с възнагражданията на общинските съветници, но вариантът те да са 1% от средната брутната заплата в Общинската администрация за съветник и 2% за председатели на комисии не се прие и остана вариантът от предходния мандат – съответно 65 и 70% от средната брутна заплата в администрацията. Докладната, внесена от Председателя на Общинския съвет Галина Георгиева-Маринова, бе приета с 20 гласа „за“ и 8 „против“.

Като втора в дневния ред бе разгледана докладната за формиране на постоянните комисии, също внесена от г-жа Георгиева. След обсъждане и нови предложения за председатели, повечето от които си направиха самоотводи, докладната бе одобрена с 21 гласа „за“ , 9 „против“ и 1 „въздържал се“. Ето кои са председателите на постоянни комисии: Радиана Димитрова – на Постоянната комисия по бюджет, финанси и икономическа политика; Стоян Ненчев – по управление на общинската собственост и стопанство; Николай Пенчев – по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации; Михаил Тодоров – по устройство на територията, транспорт на Общината; Валентина Френкева-Белчева – по околна среда, селско, горско, водно и ловно стопанство; д-р Левент Апти – по социална политика, трудова заетост и здравеопазване; Елка Неделчева – по образование и духовни ценности; Левент Мехмедов – по младежта, спорта и туризма; Елис Фейзиева – по международно сътрудничество; Ивелина Ангелова – по подготовка на общински програми, проекти и контрол върху изпълнението им; Биляна Асенова – по общинско сътрудничество и взаимодействие с НСОРБ; Стоян Ненчев – на Постоянно действащата комисия за противодействие на корупцията. С тази докладна бяха избрани и двама заместник-председатели на местния парламент – Стоян Ненчев и д-р Левент Апти.

Сред най-важните докладни, които приеха общинските съветници, бе предложението на Кмета Добрин Добрев за приемане на Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2023 г. и допълване на Общинската програма за закрила на детето за 2022-2023 г. 30 съветници подкрепиха предложението.  С решението си те регламентираха  исканията за предоставяне на еднократна финансова помощ да се подават в срок до 8 декември включително, а да се разгледат от комисия до 12 декември. Припомняме, че миналата година финансова подкрепа получиха 71 талантливи разградски деца, общата сума, която ще бъде разпределена съобразно постиженията на тазгодишните кандидати, е 30 000 лв., предвидени в общинския бюджет.

Сред докладните записки на Кмета Добрин Добрев, получили одобрение, бяха и: изменение на Програмата за управление и разпореждане на имоти общинска собственост, определяне на общинските съветници Стоян Ненчев, Хубан Соколов и Левент Мехмедов за членове на комисията по чл. 2, ал. 3 от Наредба №212 за управление и разпореждане с имотите общинска собственост на територията на Бизнес зона „Перистър“, учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерството на здравеопазването за изграждане на Център за здравно-социална грижа за деца с увреждания и потребност от постоянни медицински грижи и предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-общинска собственост на Министерството на правосъдието за нуждите на РС“Изпълнение на наказанията“ и ОЗ“Охрана“. Последната докладна претърпя изменение по време на обсъждането, като към внесения предварително текст бе добавена още една точка, с която се предлага Кметът да проведе разговори с Министъра на правосъдието относно възмездно прехвърляне право на собственост на общинския имот на Министерството на правосъдието.

Одобрение получиха и двете внесени от заместник-кмета Полина Иванова докладни записки. Едната бе за изменение на бюджета за 2023 г., свързано с очертали се свободни средства от целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 6 489 лв., останали от реализацията на 4 обекта. Предложението на заместник-кмета бе икономисаните средства да се използват за увеличение на планираните средства за обект „Изготвяне на комплексен проект за инвестиционна инициатива (ПУТ-ПРЗ, инвестиционен проект-фаза идеен проект) за благоустрояване и социализация на крайречната зона на река Бели Лом. Другата докладна на финансовия заместник-кмет бе за анекс към Договор за кредит с Фонд „ФЛАГ” ЕАД, по силата на който Община Разград да промени параметрите по сключен договор за кредит  за реализация на проект “Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на гр. Разград” по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-1.023-0002-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г.

Съветниците одобриха и още 3 докладни записки, внесени от Председателя на Общинския съвет Галина Георгиева. С решенията си те определиха Общински съвет-Разград да бъде  представляван в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България от председателя си Галина Георгиева-Маринова, а при невъзможност да я замества Стоян Ненчев. В Областния съвет за развитие на област с административен център Разград пък местният парламент ще бъде представляван от Руско Дянков. Съветниците дадоха своето съгласие за членство на Председателя на Общински съвет-Разград в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

В края на заседанието Кметът Добрин Добрев отговори на питане на общинския съветник Божидар Божков относно  създадената организация и предприетите действия от Кмета на Община Разград във връзка с предотвратяването и последващо реагиране за преодоляване на последиците от снегонавяванията на територията на общината.

В края на заседанието Председателят на Общинския съвет Галина Георгиева обяви постъпилите при нея документи, сред които и решенията за образуване на групи общински съветници. Ето кои са ръководителите на групи: Мирослав Грънчаров – на Коалиция ПП-ДБ; Радиана Димитрова – на ПП ГЕРБ; д-р Левент Апти – на ДПС; Елка Неделчева – на Местна коалиция „БСП за България, ВМРО-БНД“, заместник-ръководител – Руско Дянков; Калоян Монев – на „МИР, Кауза Разград“, групата на „Възраждане“ е с двама ръководители – Ивайло Хъневски и Ивелина Ангелова.

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *