Според статистиката: През 2019 г. са емигрирали 1397 човека, а са се върнали в Лудогорието с 263 по-малко

НСИ

Към 31.12.2019 г. населението на област Разград е 110 789 души – съобщават от отдел „Статистически изследвания – Разград към Териториално статистическо бюро – Север на Националния статистически институт.

Това представлява 1.6% от населението на страната и нарежда областта на 24-то място по брой на населението – непосредствено след област Търговище (110.9 хил. души) и пред област Силистра (108.0 хил. души). В сравнение с предходната година населението на областта намалява с 1 440 души, или 1.3%.

В общия брой на населението жените са повече (51.2%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени.

Област Разград е една от малкото области в страната, в която преобладава населението в селата. В края на годината в градовете на областта живеят 52 159 души (47.1%), а в селата – 58 630 (52.9%).

Към 31.12.2019 г. броят на населените места в област Разград е 103, от които 6 са градове и 97 села. Най-голямото населено място е гр. Разград с население 30 173 души, или 27.2% от общото население на областта. Най-малкото населено място е с. Кара Михал – с 53 жители. 79.6% от населените места в област Разград са с население до 999 жители и в тях живее 30.1% от общото население на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния дял на лицата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65 и повече години.

Към 31.12.2019 г. относителният дял на лицата на 65 и повече навършени години е 22.0% (24 408) от населението на областта. В сравнение с 2018 г. този дял нараства с 0.4 процентни пункта, а спрямо 2009 г. увеличението е с 5.8 процентни пункта.

Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 25.7%, а на мъжете 18.2%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Към 31.12.2019 г. децата до 15 години са 13.6% (15 116) от общия брой на населението в областта. Спрямо 2018 г. този дял намалява с 0.1 процентен пункт, а спрямо 2009 г. намалението е с 0.8 процентни пункта.

Коефициентът на възрастова зависимост показва броят на лицата от населението в „зависимите” възрасти (население под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 до 64 години). В област Разград от 44.1% през 2009 г. този показател бележи непрекъснато повишение и през 2019 г. достига до 55.5%. В градовете на областта това съотношение е по-благоприятно (53.7%), отколкото в селата (57.1%).

Остаряването на населението води и до повишаване на неговата средна възраст, която от 39.4 години през 2003 г. нараства на 41.0 години през 2009 г. и достига 44.7 години в края на 2019 година.

Тенденцията на остаряване на населението води и до промени в неговата основна възрастова структура – разпределение на населението под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху тази структура оказват както остаряването на населението, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници при пенсиониране. За 2019 г. тези граници за населението в трудоспособна възраст са – до навършване на 61 години и 4 месеца за жените и 64 години и 2 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст в област Разград към 31.12.2019 г. е 66 125 души, или 59.7% от цялото население на областта, като мъжете са 35 105 души, а жените – 31 020. Броят на трудоспособното население намалява с 1 254 души, или с 1.9% спрямо предходната година.

Към края на 2019 г. над трудоспособна възраст са 28 428 души, или 25.7%, а под трудоспособна възраст – 16 236, или 14.7% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). За 2019 г. това съотношение е 64. За сравнение, през 2001 г. 100 лица, излизащи от трудоспособна възраст в областта, са били замествани от 128 млади хора.

През 2019 г. в област Разград са регистрирани 877 родени деца, като от тях 876 (99.9%) са живородени. В сравнение с предходната година живородените са с 66 по-малко.

Коефициентът на обща раждаемост (брой живородени на 1000 души от средногодишния брой на населението през годината) през 2019 г. е 7.9‰, а през предходната 2018 г. – 8.3‰.

Броят на живородените момчета (442) е с 8 по-голям от този на живородените момичета (434), или на 1 000 родени момчета се падат 982 момичета.

В градовете и селата на областта живородените са съответно 398 и 478 деца. Коефициентът на раждаемост в градовете на областта е 7.6‰, а в селата – 8.1‰.

Броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години), или размерът на родилните контингенти и тяхната плодовитост, оказва съществено влияние върху равнището на раждаемостта и определя характера на възпроизводството на населението.

Броят на жените във фертилна възраст в област Разград към 31.12.2019 г. е 21 951, като спрямо предходната година намалява със 765, а спрямо 2009 г. – с 9 651.

Съществено значение за намаляване на раждаемостта имат и измененията във възрастовата структура на родилните контингенти. Близо 90% от ражданията се осъществяват от жените на възраст 15 – 34 години, които през 2019 г. в област Разград са 10 489 и са намалели спрямо 2018 г. с 4.6%, а в сравнение с 2009 г. – с 38.0%. Броят на жените в тази възрастова група намалява основно поради по-малкия брой момичета, които влизат във фертилна възраст, и емиграционните процеси.

През 2019 г. броят на децата, родени от майки под 18 години е 30. Запазва се тенденцията на увеличаване на броя на децата, родени от жени на възраст 40 и повече навършени години – от 14 през 2009 г. на 17 през 2019 г.

50.6% от ражданията през 2019 г. са първи за майката, 37.5% – втори, а 11.9% – трети и от по-висока поредност.

Тоталният коефициент на плодовитост е един от основните показатели, характеризиращи плодовитостта на жените. През 2019 г. средният брой живородени деца от една жена в област Разград е 1.60. За сравнение, през 2001 г. той е бил 1.42, а през 2018 г. – 1.65.

Средната възраст на жените в област Разград при раждане на първо дете намалява от 25.3 през 2018 г. на 25.1 години през 2019 година.

През 2019 г. броят на извънбрачните раждания е 419, или 47.8% от всички раждания. Относителният дял на извънбрачните раждания в селата (46.3%) е по-нисък, отколкото в градовете (49.5%). За 75.9% от извънбрачните раждания има данни за бащата, което означава, че тези деца най-вероятно се отглеждат в семейна среда от родители, живеещи в съжителство без брак.

Броят на умрелите лица в област Разград през 2019 г. е 1 880 души, а коефициентът на обща смъртност – 16.9‰. Спрямо предходната година броят на умрелите лица намалява с 42, или 2.2%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо.

Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (18.2‰) отколкото при жените (15.6‰) и по-висока в селата (18.2‰) отколкото в градовете (15.4‰).

Показателят за преждевременната смъртност през 2019 г. (20.5%) намалява спрямо предходната година (21.4%). В стойността на показателя за преждевременната смъртност има съществени различия при мъжете и жените. Умрелите жени на възраст до 64 години вкл. в област Разград през 2019 г. са 12.2%, а стойността на този показател при мъжете е 28.0%.

През 2019 г. в област Разград са починали 8 деца на възраст до една година, а коефициентът на детска смъртносте 9.1‰. През 2018 г. коефициентът на детска смъртност е бил 10.6‰.

Разликата между ражданията и умиранията формира естествения прираст на населението. От 1993 г. насам този показател е с отрицателна стойност, в резултат на което населението на областта непрекъснато намалява. През 2019 г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на област Разград намалява с 1 004 души. В сравнение с предходната година отрицателният прираст се увеличава с 24 души.

Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествен прираст е минус 9.0‰. Предходната година той е бил минус 8.7‰. Коефициентът на естествен прираст е с по-висока отрицателна стойност в селата (-10.1‰) отколкото в градовете (-7.8‰).

През 2019 г. броят на сключените бракове в област Разград се увеличава с 85 спрямо предходната година и достига 658. От тях 62.5% (411) се отнасят за населението в селата. В градовете са сключени 247 брака. Коефициентът на брачност е 5.9‰, като през 2018 г. той е бил 5.1‰, а през 2009 г. – 4.3‰.

През 2019 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 30.2 и 27.5 години. Спрямо предходната година средната възраст при мъжете нараства 0.6 години, а при жените – с 0.3 години.

Регистрираните през 2019 г. в област Разград бракоразводи (183) са с 5 повече в сравнение с предходната година. Половината от тях се отнасят за населението в градовете. Най-голям е делът на бракоразводите по взаимно съгласие (40.4%), поради несходство в характерите са прекратени 38.8% от браковете, а за 19.1% от разводите причината е фактическа раздяла.

Разликата между заселилите се на територията на област Разград и изселилите се от нея формира абсолютната стойност на механичния прираст. През 2019 г. на територията на областта са се заселили 3 230 души, а са се изселили – 3 666 души. Механичният прираст е минус 436, а коефициентът на нетна миграция- минус 3.9‰. За 2018 г. механичният прираст е минус 505, а коефициентът на нетна миграция – минус 4.5‰.

През 2019 г. 1 397 лица от област Разград са сменили настоящия си адрес с адрес в чужбина, а 1 134 са заявили промяна на настоящия си адрес от чужбина в областта.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *