Селски кметове поискаха повече пари за ремонти на улици в селата

Кметът на Община Разград Добрин Добрев представи на публично обсъждане тази вечер годишния отчет за изпълнение на бюджета  и  на сметките за средства от Европейския съюз на Община Разград за 2023 година. Публичното обсъждане се провежда на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, чл. 44, ал. 1 от Наредба № 15 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания на Общински съвет Разград. Това съобщават от пресслужбата на Община Разград.

Като организатор на събитието Председателят на Общински съвет-Разград Галина Георгиева откри публичното обсъждане като характеризира отминалата година като добра от гледна точка на разходваните от общината средства.

Кметът Добрин Добрев започна презентацията на отчета с  похвала към общинските служители от направление „Финанси”, които вече успешно са защитили отчета, изготвено е становище от одитиращите органи, в което отчетът е получил заверка и предстои да се внесе на юлската сесия за гласуване от Общинския съвет.

Кметът припомни, че първоначалният обем на Бюджет 2023 г. бе в размер на 90 841 х.лв. В резултат на извършени корекции през годината, актуализираният план към 31.12.2023 г. е в размер на 104 240 х. лв., в т.ч. държавни дейности – 58 876 х.лв. и местни дейности и дофинансиране на държавните дейности – 45 364 х.лв.

Изпълнението на приходната част на бюджета е в размер на 101 229 х.лв. при уточнен план 104 240 х.лв. Процентът на изпълнение е 97,1%.

Общият обем на разходната част на бюджета по отчет е в размер на 88 784 х.лв. при уточнен план 104 240 х.лв. или изпълнението е 85,2% от плана. Повече данни от отчета могат да се видят на интернет страницата на Община Разград в секция „Финансови дейности”.

Кметът Добрин Добрев съобщи, че  капиталовите разходи към 31.12.2023 г. възлизат на 17 726 х.лв., в т.ч. финансирани с целеви субсидии и трансфери – 1 797 х.лв., с  преходен остатък от 2022 г. – 3 497 х.лв., със собствени средства –  629 х.лв., с други източници на финансиране – 3 909 х.лв. и със средства от Европейския съюз и съответното съфинансиране – 7 894 х.лв. Той припомни и някои от важните за общността обекти, за които бяха извършени основен или текущ ремонт, или бе изградена инфраструктура  през 2023 г. Сред тях са:

– основен ремонт на ул.”Ивайло” в участъка от бул.”Априлско въстание” до ул.”Юмрукчал” в град Разград за 942 х.лв.;

– ремонт на бул.”Априлско въстание” в участъка от ул.”Пета” до ул.”Перистър” и на бул.”Странджа” от ул.”Добруджа” до ул.”Дунав” – 151 х.лв.;

– основен ремонт на пешеходен надлез над р. Бели Лом гр.Разград – 89 х.лв.;

– основен ремонт на спортна площадка за ППМГ „Акад. Н. Обрешков“, СУ „Хр. Ботев“ и Спортно училище –       141 х.лв.;

– текущ ремонт на физкултурен салон към ОУ “Васил Левски” – 100 х.лв.;

– текущ ремонт в детски градини в с. Гецово, с. Ясеновец, с. Раковски, с. Топчии, с. Дянково и довършителни работи в детски градини в с. Мортагоново и с. Стражец – 74 х.лв.;

– благоустрояване на площада на с. Липник – 16 х.лв.;

– текущ ремонт на паркинги и тротоари в гр. Разград – 333 х.лв.;

– реконструкция на улични водопроводи и сградни отклонения в югозападната част на град Разград – 2 393 х.лв.;

– рехабилитация на Северен градски парк – 735 х.лв.;

– инвестиционен проект за основен ремонт на Дома за стари хора – 34 х.лв.;

– изграждане на съоръжение тип “Солна стая” в ДГ №11 “Детелина” – 20 х.лв.;

– изграждане на детски, спортни площадки и зони за отдих в населените места на общината –   36 х.лв.;

– ремонт на алеите в централния парк на с. Гецово – 8 х.лв.;

– изграждане на детска площадка в Северен градски парк, Разград – 37 х. лв.;

– изграждане на площадка за стрийт фитнес в Северен градски парк – 65 х.лв.;

– изграждане на детска площадка за игра на деца от 3 до 12 г. в жк.”Орел” – 38 х.лв.;

– изграждане на трета клетка на обект “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Разград, Лозница, Исперих, Завет, Кубрат, Самуил и Цар Калоян”, гр. Разград – 2 750 х.лв.;

– компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци по проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ – 6 586 х.лв.;

– изграждане на канализации в кв.702,703,704,705,706 – 435 х.лв.;

– изграждане на канализация за повърхностни води в с.Дянково – 72 х.лв.

– основен ремонт на Музикална школа „Илия Бърнев“ – 123 х.лв. и РБ “Проф.Боян Пенев” –  323 х.лв., извършен с финансиране по проект “Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград” и други.

Въпроси и становища след представянето на годишния отчет имаха кметовете на Благоево Белчо Белчев и на Киченица Юзджан Рамаданов. Г-н Белчев изрази мнение, че значително по-малка част от капиталовите средства в бюджета се отделят за селата в общината. Кметът Добрин Добрев обясни, че голяма част от инвестираните в селата средства се определят като текущи ремонти, а не като капиталови разходи, като припомни, че през миналата година за ремонт на инфраструктура в селата бяха отделени 700 000 лева, закупени бяха техника и нови съдове в сферата на чистотата. Кметът допълни, че през настоящата година капиталовата субсидия са отделени 1 000 000 лева за улични ремонти в селата. Припомни и защитените за тази година средства за обекти, за които през предходните години са подготвяни инвестиционни проекти – 50 милиона по Инвестиционната програма за общините, 20 милиона по Плана за възстановяване и устойчивост. Съобщи още, че и в Концепцията за интегрирано териториално развитие са заложени  средства за ремонти на междуселски пътища. Кметът увери, че доколкото позволяват възможностите в настоящия мандат ще се заделят собствени средства за селата, а за обектите в общинския център ще се търсят външни източници на финансиране. В отговор на коментар на кмета на Благоево, че има села, които са асфалтирани на 100%, а други имат по-голяма необходимост от подобна инвестиция, Кметът Добрин Добрев заяви, че ще се търси консенсус с кметовете и ще се отстоява позиция пред общинските съветници при определяне на населените места, в които да се влагат повече средства за улични ремонти. Кметът на Киченица Юзджан Рамаданов заяви, че в селото има само една неасфалтирана улица и тя е новосъздадена, затова би преотстъпил предвидени за тази цел средства към подобряване на инфраструктура в други населени места.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *