Ремонтираха по европроект сградите на четири социални услуги

На финална пресконференция секретарят на Община Разград Нели Добрева представи резултатите от проекта „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“.

Във връзка със спазване на противоепидемичните мерки пресконференцията се проведе онлайн и бе излъчвана на сайта на Община Разград, Фейсбук страницата на Община Разград и на сайта на Общинско радио-Разград – съобщават от пресцентъра на местната управа..

Нели Добрева съобщи, че в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ с хоризонт до 2025 г. и Актуализирания план за действие за изпълнението й, по Процедура BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца“, в рамките на приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Община Разград изпълни проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи”, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0023-C01.

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България и е с общ бюджет 615 000,00 лв., в т. ч.  522 750,00 лв. европейско и 92 250,00 лв. националното съфинансиране и бе с продължителност 24 месеца.

Основен приоритет в социалната политика на Община Разград е деинституционализацията, чрез развитие на максимално широк спектър от алтернативни услуги за деца и семейства в риск, поради което общата цел на проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи” бе да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на Община Разград, която да допринесе за подобряване качеството на съществуващите и предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за деца.

За постигането на целта на проекта са реализирани следните дейности:

  • Организация, управление и вътрешен мониторинг;
  • Изпълнение на строително-монтажни работи чрез инженеринг и текущ ремонт;
  • Упражняване на строителен надзор;
  • Мерки и дейности за информация и комуникация;
  • Одит на проекта;
  • Доставка и монтаж на оборудване.

По Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0023-C01е финансирано изграждането, ремонтът, обзавеждането и оборудването на предвидените в Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги за Община Разград услуги – Център за обществена подкрепа, Дневен център за деца с увреждания, Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст.

Център за обществена подкрепа (ЦОП) се намира на бул. „България” № 4 в гр. Разград. В ЦОП се предоставя комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства, насочени към превенция на изоставянето на децата, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Обновяването на материалната база на ЦОП и доставката на оборудване ще спомогне за разширяване на дейността на услугата и постепенно достигане на максимален капацитет от 100 места.

Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) се намира в ж.к. „Орел“ в гр. Разград. В ДЦДУ се предоставя комплекс от социални услуги, свързани със задоволяване на ежедневни здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и лични контакти.Към предоставяните от ДЦДУ услуги след ремонта на материалната база и осигуреното специализирано обзавеждане и оборудване ще се включат нови дейности и ще се достигне максимален капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги.Предвидено е процесът по деинституционализация да се изпълнява по интегриран и координиран начин между Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. За целта услугите Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст ще се разкрият по проект, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Преходно жилище е форма на социална услуга, осигуряваща настаняване на не повече от 8 деца от 15 до 18-годишна възраст като мярка за закрила и подкрепа от специалисти за придобиване на знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността. Услугата ще бъде разкрита в гр. Разград на ул. „Трапезица” № 1А.

Наблюдавано жилище е форма на  социална услуга за пълнолетни лица от 18 до 25-годишна възраст с капацитет до 6 места за настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Услугата ще бъде разкрита в гр. Разград в ж.к. „Орел“, бл. 28.

За разкриването на новите услуги Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст, с капацитет 4 места и Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, с капацитет 8 места по проект BG16RFOP001-5.001-0023-C01 „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи” чрез строително-монтажни работи е обновен сграден фонд, който е обзаведен и оборудван по начин, отговарящ на изискванията за функционалност, за хигиена и безопасност. Обзавеждането и оборудването е съобразено с възрастовите особености и физическите способности на бъдещите потребители.

 

 

 

Loading

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *