Рекордьори сме по увеличение на смъртността през 2020 г.

НСИ

Област Разград заедно със Смолян е на второ място в страната по увеличаване на коефициента на обща смъртност. Това сочат данни от национално проучване на населението и демографските процеси през 2020 г. в страната, извършено от Националния статистически институт. По повечето от останалите показатели районът е с  нива около средните за страната.

Сред основните изводи, които статистиците правят, са: продължава процесът на намаляване и застаряване на населението; намалява броят на живороденитe деца и коефициентът на обща раждаемост; нараства броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност; намалява детската смъртност; намалява броят на сключените граждански бракове и броят на бракоразводите.

Според данните на НСИ към 31 декември 2020г. населението на България е 6 916 548души. В сравнение с 2019г. населението на страната намалява с 34 934души, или с 0.5%. Мъжете са 3349 715(48.4%), а жените -3566833(51.6%) или на 1000 мъже се падат 1065 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 54 години. С нарастването на възрастта се увеличават броят и относителният дял на жените от общото население на страната.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2020г. лицата на възраст 65 и повече навършени години са 1504 048, или 21.8% от населението на страната. В сравнение с 2019г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.2 процентни пункта. В Разградска област този коефициент е 22,3.

Към 31.12.2020г. в градовете живеят 5 043 186 души, или 72.9%, а в селата -1 873 362 души или 27.1% от населението на страната.

Най-малка по население е област Видин, в която живеят 81 212души, или 1.2% от населението на страната, а най-голяма е област София (столица) -1 308 412души (18.9%). Шест са областите с население над 300 хил. души, като в първите три от тях – София (столица), Пловдив и Варна, живее повече от една трета от населението на страната (35.3%).

Населението на Разградска област към края на 2020 г. е 109 810 човека, което е 1,6% от населението на страната. Прирастът е отрицателен – минус 979 човека, в проценти е минус 0,9%.

През 2020г. в страната са регистрирани 59 440 родени деца, като от тях 59 086(99.4%) са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените намалява с 2 452 деца, или с 4.0%.

Коефициентът на обща раждаемост през 2020г. е 8.5‰, а през предходната 2019г. – 8.8‰. За Разград този коефициент е 7,3.

Броят на живородените момчета (30372) е с 1 658 по-голям от този на живородените момичета (28714), или на 1000 живородени момчета се падат 945 момичета.

Средната възраст на жените при раждане на първо дете се увеличава от 27.3 години през 2019г. на 27.5 години през 2020 година. В регионален аспект средната възраст при раждане на първо дете варира от 30.3 години за област София (столица) до 22.5 години за област Сливен. За Разград е 26 години.

Броят на умрелите лица през 2020г. е 124 735, а коефициентът на обща смъртност 18.0‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 16 652, или с 15.4%.

Смъртността сред мъжете (19.6‰) е по-висока в сравнение със смъртността сред жените (16.4‰). През 2020г. на 1 000 жени умират 1 122 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (24.2‰)отколкото в градовете (15.7‰). През 2020 г. стойността на показателя за обща смъртност по области е в границите от 13.4‰до 27.7‰. С най-висока смъртност в страната са областите Видин -27.7‰, Монтана -25.5‰, Кюстендил и Габрово-по 24.0‰. В Разград е 21,5.

За сравнение през 2019 г. показателят за обща смъртност по области е в границите от 11.8‰ в София (столица)до 22.9‰ във Видин. През 2020 спрямо 2019 г. във всички  области на страната се наблюдава увеличение в стойността на коефициента на обща смъртност. Най-голямо увеличение има в областите Видин – 4.8 промилни пункта, Разград и Смолян – по 4.6 промилни пункта. Най-малко е увеличението в областите Бургас -1.2 промилни пункта, София (столица) и Ловеч – по 1.6 промилни пункта.

През 2020г. са регистрирани 22 172юридически брака – със 7 026 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 3.2‰. Близо три четвърти от всички регистрирани бракове (16 124) са сред населението в градовете.

През 2020 г. средната възраст при сключване на първи брак за мъжете и жените е съответно 32.5 и 29.4 години. Спрямо предходната година средната възраст се увеличава съответно с 0.5 години за мъжете и с 0.3 за жените.

Броят на разводите през 2020 г. е 9 015 или с 1 844 по-малко от регистрираните през 2019 година. От всички прекратени бракове 78.5% се отнасят за населението в градовете.

През 2020 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 197 242 лица.

Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област Пловдив – 21 320. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) – 7.7%, Пазарджик – 4.0% и Смолян – 3.7%. Най-малко преселили се в област Пловдив са от област Разград – 0.2%.

През 2020г. 6 649 души са променили своя настоящ адрес от страната в чужбина, като 57.1% от тях са мъже. Сред лицата, изселили се от България 36.1%, са на възраст 20 -39 години. Най-младите емигранти (под 20 години) са 12.1%, а тези на 60 и повече навършени години -18.9% от всички емигранти. Най-предпочитани от емигрантите дестинации са Германия (22.2%), Руската федерация (14.6%) и Турция (13.0%).

През 2020г. в резултат на отрицателния естествен прираст населението на страната е намаляло с 65 649 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст, е минус 9.5‰. Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 7.1‰, а в селата -минус 16.0‰.

През 2020г. всички области в страната имат отрицателен естествен прираст. С най-малки по стойности коефициенти на отрицателен естествен прираст са областите София (столица) (-3.5‰) и Варна (-5.7‰). С най-голямо намаление на населението вследствие на високия отрицателен естествен прираст е област Видин – минус 21.9‰, следвана от областите Монтана – минус 18.2‰, и Габрово – минус 18.1‰. За Разград промилът е – 14,2.

 

 

 3,864 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *