Рекорден общински бюджет приеха съветниците – над 100 милиона лева

На февруарското си заседание Общински съвет-Разград прие докладната записка с проекта за бюджет на Община Разград за 2024 г. – съобщават от пресслужбата на местната управа.

Местните парламентаристи одобриха днес и предложението за промени в структурата на Общинската администрация. Това бяха докладните, които предизвикаха най-много дискусии, но с различни мнозинства бяха приети и още 13 докладни записки. Те бяха представени пред съветниците от Кмета на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кмета Хабибе Расим и председателя на Общинския съвет Галина Георгиева, в заседанието участваха и заместник-кметовете Полина Иванова и Зорница Евгениева.

„Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на Община Разград, реален план на приходите и приоритетност на разходите. Основната цел на предложения проект за бюджет на Община Разград е да създаде стабилна основа за бъдещето на общината, постигане на ефикасна и ефективна работа и устойчивост при изпълнението на дейностите, които да отразят реалните нужди и приоритети на общността.“. Това обяви при представянето на рамките на общинската хазна Кметът Добрин Добрев.

Въпросите, на които той и екипът му отговориха, бяха свързани предимно с инфраструктурата и екологията. От отговорите стана ясно, че средствата, които ще се инвестират в инфраструктура през 2024 г. в община Разград, надвишават значително планираните приходи от данък МПС. Налогът се предвижда да е 2 450 000 лв., а предвидените текущи и основни ремонти на улици са на стойност 4 500 000 лв. Сред по-големите обекти са: основен ремонт на ул. „Велес“, останалата неремонтирана част от ул. „Странджа“ – от „Априлско въстание“ до края на улицата – цялостно асфалтиране заедно с тротоари, 1 милион лева за ремонти на улици по селата, като конкретното разпределение по населени места ще бъде утвърдено с решение на Общинския съвет на следваща сесия, ремонти на паркинги и междублокови пространства предимно по жалби на граждани, сред конкретните участъци е този на ул. „Св. Климент“34, както и паркингът пред касите на „Топлофикация“ на ул. „Грънчарска“, тротоарите на ул. „Дунав“, околоблоковите пространства в жк „Освобождение“. Предвижда се още при подобряване на метеорологичните условия да бъде положен последният слой асфалт на ул. „Ивайло“, чийто ремонт започна миналата година – от „Шел“ до „Юмрукчал“. Предвидени са и 95 000 лв. за изработване на проекти за последващи проекти. Разработва се инвестиционен проект за основен ремонт на пътя за Гробищния парк, с който да се реши проблемът с отводняването в най-ниския му участък. На етап съгласуване е и проект за благоустрояване на жк „Житница“, който ще бъде подаден за финансиране от Инвестиционната програма за общински проекти. Сред конкретните дейности в областта на опазване на околната среда е закупуване на две нови метачни машини за почистване на улици и площади, което е в посока намаляване на фините прахови частици. Предстои и подмяна на сензорите на системата за мониторинг на въздуха. В напреднала фаза е подготовката на техническата спецификация, за да се възложи след това проектирането на ремонта на Градската пречиствателна станция, а междувременно се търсят и механизми за финансиране на самия ремонт.

Част от съветниците изтъкнаха в становищата си за проекта за бюджет като положителни тенденции завишаването на средствата за конкретни дейности – за спорта, за подпомагане на даровити деца, както и за подпомагане на лечение на нуждаещи се граждани и други.

Бюджетът бе приет с 22 гласа „за“, 6 „против“ и 1 „въздържал се“. Общият му обем е рекорден, той е в размер на 100 278 909 лв., в т.ч. за държавни дейности – 59 955 128 лв. и 40 323 781 лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.

Докладната за промяната в структурата на общинската администрация получи подкрепа от 19 общински съветника, 8 бяха „против“, а двама – „въздържал си“. Промяната е предложена за пълноценно осъществяване на всяка една от дейности на общината и най-вече основната – предоставянето на бързи, качествени и навременни услуги на гражданите и бизнеса – обясни Кметът Добрин Добрев. Броят на заместник-кметовете остава 4, като техните ресори са по-различни от настоящите, новите ресори са: Бюджет и финанси, Хуманитарни дейности, Общинска собственост и стопански политики, Строителство и устройство на територията. Променя се броят на дирекциите и отделите, съответно 7 вместо 2 и 12 вместо 14. Числеността на администрация на Община Разград, включително и тази в населените места, е 157 щатни бройки и не се променя.  Администрацията е структурирана в обща и специализирана, като са спазени нормативите за численост, а именно: 54 служители в обща администрация – до 35 на сто от числеността на администрацията; 103 служители в специализирана администрация до 70 на сто и 21 ръководни длъжности – до 15 на сто от определената обща численост.

Сред одобрените докладни записки бе тази за кандидатстване на Община Разград с предложение за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост (покана 2). Кметът Добрин Добрев обясни, че подготвеният проект е на стойност 1 985 342 лв., предвижда се подмяна на над 3000 осветителни тела от уличното осветление в град Разград, както и на над 40 касети. По проекта се предвижда минимум 5 години гаранционен срок на осветителните тела, както и те да са с по-висока мощност и енергийно ефективни, а също и прилагане на система, която да сигнализира за аварирали участъци. По регламента на финансиращата структура планираната продължителност на всяко предложение за изпълнение на инвестиция не може да надвишава 15 месеца, но разходите са допустими за финансиране от датата на сключване на договор за безвъзмездна помощ до крайния срок за изпълнение на проекта, но не по-късно от 31 март 2025 г. По програмата не се предвижда съфинансиране от страна на кандидатстващите общини, но крайният получател се задължава за период от 5 години след приключване на проекта да извършва ежегодни вноски във Фонда за декарбонизация (Национален фонд за декарбонизация ще бъде създаден в рамките на Реформа 1 по Националния план за възстановяване и устойчивост) в размер на 10% от действително получения размер на безвъзмездната помощ.

Сред докладните, които съветниците одобриха, са и: Приемане на План за защита при бедствия на Община Разград, Приемане на Общински план за младежта на Община Разград за 2024г. в изпълнение на разпоредбата на чл.15 във връзка с чл.16 от Закона за младежта и Националната стратегия за младежта (2021-2030г.), както и на Наредба № 10 на Общински съвет Разград за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на община Разград.

Съветниците одобриха учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имоти на ПП“Възраждане“, на Съюза на инвалидите, както и отдаване под наем без търг и конкурс на помещение на Сдружение Клуб по спортен туризъм „Зелена стъпка“.

Съветниците подкрепиха и докладна записка за предоставяне на дървесина от Общински горски фонд за общински структури и социални групи за отоплителен сезон 2024/24 г. общият обем е 1322 пространствени кубически метра. От тях за детски градини се предвиждат 265 пр.куб.м. преработена обла дървесина от вид акация; 80 пр.куб.м. – за училища; 313 пр.куб.м. – за кметства; 11 пр.куб.м. – за социални структури; 220 пр.куб.м. – за общински обекти; 125 пр.куб.м. – за читалища; 68 пр.куб.м. – за пенсионерски клубове; 30 пр.куб.м. – за църкви, 120 пр.куб.м. – за мюсюлмански храмове; 90 пр.куб.м. – за 18 военно-инвалиди и военно-пострадали.

Одобрена бе и докладна за учредяване на безвъзмездни права на ползване върху части от имоти в горска територия – частна общинска собственост, находящи се в землищата  на с.Дянково, с.Побит камък  и с. Гецово, общ. Разград, те ще се ползват за пчелини. Гласувана бе и докладна записка за одобрение на застрахователи за застраховане на имуществото на „ДКЦ I Разград“ ЕООД и застраховка „Професионална отговорност на лица, упражняващи медицинска професия“.

Три докладни бяха внесени по извънредния способ. Те също получиха одобрение от съветниците. С едната се актуализират договорите за наем на имоти и части от имоти-публична и частна общинска собственост, на договори за концесия и на договори за извършване на рекламна и информационна дейност върху общински имоти в съответствие с годишната инфлация за изтеклата календарна година. Отчетената от Националния статистически институт годишна инфлация за декември 20023 г. спрямо декември 2022 г. е 4,7%. С друго свое решение съветниците се съгласиха Община Разград да приеме от „Алфа Трой“ООД-Разград дарение поземлен имот с площ от 1056 кв. м. с начин на трайно ползване „за местен път“.

Последната докладна записка в дневния ред бе във връзка с провеждане на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав“ЕООД-Разград. То ще се проведе на 14 март и се свиква от Областния управител в качеството му на Председател на Асоциацията. Съветниците възложиха на представителя на Община Разград в Общото събрание Кмета Добрин Добрев да подкрепи приемането на бюджет на Асоциацията за 2024 г., определиха при невъзможност Кметът да  участва в заседанието като представител на Община Разград в него да се включи председателят на Общинския съвет Галина Георгиева.

В началото на заседанието на Общинския съвет бе дадена възможност за 5-минутно изказване на председателя на Центъра за съзидателно правосъдие Георги Милков.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *