Приеха бюджета, няма да обявяват бедствено положение

Общинският съвет прие Бюджета за 2023 г. на заседанието на местния парламент днес – съобщават от пресслужбата на местната управа.

Общо 10 докладни записки бяха в дневния ред на Общинския съвет, представиха ги пред съветниците заместник-кметът и изпълняващ функциите на Кмет на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кметовете Мирослав Грънчаров и Полина Иванова.

Сесията започна с информация за промяна в съставите на групите общински съветници. От групата на ГЕРБ са уведомили председателя на местния парламент, че Валентин Василев е изключен от групата поради прекратяване на членството в партията.

След това съобщение последваха изказвания на двама граждани по първите две докладни от дневния ред на сесията – Димо Борисов и Георги Милков.

Докладната за бюджета за настоящата година бе под №1 в дневния ред. Припомняме, че това е първият общински бюджет, съставен 8 месеца след началото на бюджетната година, тъй като до този период нямаше приет държавен бюджет. Досега се работеше по Разчет за 2023 г., приет от местния парламент в началото на годината. Разликите между него и бюджета са в увеличаване на средствата за държавните дейности. След заседанията на комисиите бяха внесени и две допълнения – предвидени са средства за проектиране на велоалея до Гецово, както и за изработване на проект за основен ремонт на улицата в Гецово, която води до стопанския двор.

Общият обем на бюджета на Община Разград за 2023 г. е в размер на 90 841 х.лв., в т.ч. за държавни дейности – 54 081 х.лв. и 36 760 х.лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности. Проектобюджетът е балансиран, изготвен на основата на анализ на приходите и разчет на разходите на Община Разград.

След като заместник-кметовете отговориха на въпроси на съветниците 21 от местните парламентаристи гласуваха „за“ проекта за бюджет, 2 – „против“, а 4 – „въздържал се“.
„Дано подобно гласуване на бюджет през септември остане прецедент в историята на местния парламент“ – коментира председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев.

Дискусия предизвика втората докладна в дневния ред, накрая трите й точки бяха гласувани поотделно. Нейният вносител общинският съветник Антон Монев предложи редакции в нея часове преди заседанието на местния парламент. Самата докладна включваше изменения и допълнения на решенията на местния парламент от извънредната сесия през август

Основният нов момент бе предложението „да се разработи оперативен план за действие, определящ мерките, които трябва да бъдат предприети с цел намаляване на риска за бъдещо обгазяване с остра задушлива миризма и ограничаване продължителността на подобни явления до абсолютен минимум. Оперативният план да бъде разработен и съгласно предвижданията на Общинската програма за опазване на околната среда на община Разград 2019-2023 г. Работата по изготвяне на плана за започне незабавно“. Тази точка получи подкрепа от 23 съветници, без „против“ и „въздържали се“.

21 съветника одобриха, а 4 бяха „против“ предложението „Кметът на Община Разград да внася информация за предприетите от Общината и държавата действия по решаване на проблема със смрадта в град Разград на всяко редовно заседание на Общински съвет-Разград до окончателното му решаване“.

Не получи обаче одобрение новата точка 7 в докладната от август, която предвиждаше предложение “Кметът на Община Разград в срок до 10 календарни дни и на основание чл.48 и следващи от Закона за защита от бедствия да обяви извънредно бедствено положение на територията на общината във връзка с потенциалните замърсявания на въздуха и водата и опасността за увреждане на здравето на хората, и/или значителни последици за околната среда, свързани със замърсяване на почвата, водата или въздуха с химически или биологически вещества и материали или с унищожаването на биологични видове, да сформира оперативен щаб за справяне с проблема, и да информира ежеседмично обществеността на Разград по официалните информационни канали за работата на щаба и резултатите от същата“. В подкрепа на това предложение гласуваха 3 общински съветници, 6 бяха „против“, а 15 – „въздържал се“.

В цялост, без точката за бедственото положение, докладната бе приета с 23 гласа „за“.

След гласуването заместник-кметът Добрин Добрев представи Информация към днешна дата за изпълнението на решенията на Общински съвет-Разград от извънредната сесия на 10 август 2023 г. Текстът е публикуван на сайта на Община Разград. От него става ясно, че предстои подновяване на оборудването на общинската система за мониторинг на замърсяването на въздуха, за което са предвидени средства в общинския бюджет. Г-н Добрев информира съветниците за съвместните проверки, извършване от държавните контролни органи със съдействието на Община Разград. Информира и за подготовката за искане до МРРБ за предоставяне на целево финансиране за изготвяне на работен проект за „Реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води гр. Разград“, както и за работен проект за корекция на коритото на река Бели Лом в чертите на гр. Разград, в което се предвижда реконструкция на съществуващото бетоново корито и изграждане на такова в участъците, в които няма изградено.

Сред другите теми, които съветниците обсъждаха и одобриха с различни мнозинства, бе утвърждаването на маршрутно разписание на две автобусни линии – №3 ще тръгва от жк „Орел“ и ще стига до Бизнес зона „Перистър“, а №8 – от Автогара Разград до Бизнес зона „Перистър“. Одобрени бяха и: предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот-публична общинска собственост – Съдебната палата на площад „Независимост“2 – на Висшия съдебен съвет; отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване с начална тръжна цена 608,80 лв. без ДДС на имот – публична собственост – кафе в сградата на Филхармонията; продължаване на срока на настаняване и наемното правоотношение с двама наематели на жилищни имоти – частна общинска собственост; учредяване на възмездно право на ползване върху част от имот – публична общинска собственост в землището на Гецово за настаняване на пчелни семейства; учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част в горска територия от имот – частна общинска собственост в землището на Разград за настаняване на пчелни семейства; одобряване на изменение на подробен устройствен план за регулация и  застрояване. Сред докладните бе ипредложение за завишаване на броя на децата в групи над нормативно определения максимум в детските градини за учебната 2023/24 г., допускане на група с брой деца под определения минимум в детска градина и за изключения от минималния брой на ученици в паралелките на училищата. Завишаването на броя деца в групи е в 20 групи в 10 детски градини, а под определения минимум е само една група в една детска градина. Маломерните и слети паралелки са 16 в 6 училища.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *