ПП”Републиканци за България”: Приоритети в сектор “Правосъдие”

Намаляване на мандата на главния прокурор

Необходимо е ролята на главния прокурор да бъде преосмислена в унисон с препоръките на Венецианската комисия и най-добрите европейски прак­тики. Предлагаме намаляване на мандата на главния прокурор на до 5 г. без право на повторно избиране. Фигурата на главния прокурор не носи със себе си упражняването на дадена политика или въвеждането на управленска програма, за която реализация е необходим дълъг период от време. Възможност за президентско вето върху назначаването на главния прокурор Предвиждаме въвеждането на ефективно вето на президента при назнача­ване на главния прокурор, председателите на ВАС и ВКС. В случай че такова бъде упражнено, Висшият съдебен съвет трябва да излъчи друг кандидат, а отхвърленият кандидат не може да участва в новата процедура.

Намаляване политическата квота във ВСС и ефективно разделяне на ВСС на колегии

Парламентарната квота в съдийската колегия на ВСС трябва да бъде нама­лена до 5-има души, а прокурорската колегия да бъде редуцирана до 4-ма души. Това ще гарантира спазването на принципа за съдийско самоуправле­ние и ще ограничи възможността на изпълнителната власт да диктува обви­нението. Необходимо е и ефективно разделяне на ВСС на колегии – една на съдии и друга на прокурори и следователи, както и отпадане на пленума на ВСС. Вместо пленума да се създаде общо събрание на двете колегии, което да решава единствено общи въпроси по приемане проекта на бюджета на съдебната власт и за управлението на недвижимите имоти. По всички оста­нали въпроси, вкл. и по кадровата политика и дисциплинарната отговорност на магистратите – съдии, прокурори и следователи, както и за прекратяване мандатите на членовете на Съвета, да се произнася съответната колегия. Кандидати за председатели на ВКС, ВАС и главен прокурор да се предлагат и избират от съдийската, съответно прокурорската колегия на ВСС. Изборът да се осъществява с квалифицирано мнозинство от 2/3 от членовете на съответната колегия.

Въвеждане на индивидуална конституционна жалба

Индивидуалната конституционна жалба предоставя възможност за пряко и лично искане на защита в случаите на нарушаване на конституционно уре­дените основни права и свободи на конкретен правен субект – физическо или юридическо лице. Тя е средство за повишаване на гаранциите за защита правата на човека и за създаване на генерално ефективно вътрешно правно средство за защита, съгл. чл. 13 от Европейската конвенция за защита на пра­вата на човека и гарантирането на основните свободи. Освен това индиви­дуалната конституционна жалба ще бъде основно средство за развитие на правото.

Закриване на специализираното наказателно правосъдие

Към днешна дата специализираното наказателно правосъдие е политически зависимо и неефективно. То шиканира справедливия съдебен процес и се използва от управляващата върхушка за решаване на важните за нея дела в „правилната“ посока. В настоящия си вид Специализираното наказателно правосъдие е инструмент за разправа на „силните на деня“ с политическите им опоненти, поради което трябва да бъде премахнато.

Отмяна на института на допускане до касационно обжалване в гражданския процес

Съгласно конституцията на Република България процесът е триинстанционен. Институтът за допускане на касационното обжалване на практика ограничава гражданския процес в рамките на само две инстанции. В резултат видимо несправедливи съдебни решения често влизат в сила, без да са разгледани от Върховния касационен съд.

Създаване на ефективно Електронно правосъдие

Ефективното въвеждане на електронното правосъдие ще повиши прозрач­ността в работата на органите на съдебната система и ще облекчи гражда­ните при упражняване на техните процесуални права. Единният портал за електронно правосъдие следва да визуализира цялата информация от ЕИСС, която по закон следва да бъде достъпна за страните по делото и процесу­алните им представители. Към него следва да бъдат включени и редица до­пълнителни функционалности като: проследяване движението по делото, дата и час на връчване на съобщенията по делото, насрочване на заседания, достъп до електронен образ на всички входящи и изходящи документи, включително жалби и частни жалби. Необходимо е и да се създаде възможност за подаване на документи в Единния портал за електронно правосъдие с електронен подпис от страните по делото. Трябва да се осигури и достъп до делата на всички адвокати, които се идентифицират с електронен подпис или по друг начин, с цел да се избегнат злоупотреби.

Създаване на реално функциониращ Имотен регистър

Предвиждаме надграждане на системата по вписванията чрез създаването на реално функциониращ съгласно ЗКИР електронен Имотен регистър, който да е свързан функционално с Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Намаляване и реформиране на съдебните такси

Към днешна дата множество граждани и фирми са лишени от достъп до съде­бен процес поради размера и начина на събиране на съдебните такси. За­това предлагаме заплащането на приемлива част от таксите да става в началото на процеса, а остатъкът да се възлага на загубилата страна. Следва да бъде въведена и намаляваща прогресия при определяне на съдебните такси по граждански дела, т.е. при дела с по-голям интерес да се заплаща по-малка процентна такса, както и да бъде установен таван на таксите по примера с нотариалните такси. Предлагаме и възможност за уговаряне и присъждане на резултативен адвокатски хонорар, което ще улесни достъпа до адвокатурата на хората с по-ниски доходи, вместо използване на сега действащия институт на правната помощ, който е доказано порочен.

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЗИ ПОЛИТИКИ, ДА ГЛАСУВАМЕ С НОМЕР 21 В БЮЛЕТИНАТА!

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 

 971 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *