ПП“Републиканци за България“: Политики за българите в чужбина

Създаване на Министерство на българите в чужбина

Извън границите на България живеят над 2 млн. наши сънародници. Те са важен национален капитал, който трябва да бъде използван за бъдещото ни развитие в икономически, политически и социален план. Важно е обаче да започнем да водим проактивна политика спрямо тях. Това е възможно само чрез създаването на Министерство на българите в чужбина, което да събере на едно място всички необходими за целта държавни ресурси и да е изра­зител на политическата воля на държавата да приобщи тези хора. Министърът ще разполага и със законодателна инициатива, за да проведе ключовите за българската общност зад граница реформи.

Създаване на фонд за финансиране на проекти на българските общности в чужбина

Всяка година сънародниците ни от чужбина изпращат в България над 1 млрд. евро. Ние смятаме, че е редно да върнем обратно към тях поне 1% от тези средства. Затова предлагаме да бъде създаден държавен фонд, който еже­годно да финансира малки проекти (до 25 000 евро) на българите зад граница на обща стойност от поне 10 млн. евро. По този начин ще допринесем за подобряването на имиджа на страната ни и за засилване на връзката с на­шите сънародници.

Електронно дистанционно гласуване за българите в чужбина

България трябва да използва активно политическия, икономическия, соци­алния и професионалния потенциал на българите зад граница. Затова е не­обходимо да изработим ясни и работещи механизми за включването им в обществено-политическия живот в страната. Това е възможно най-вече чрез създаване на сигурна и надеждна възможност за гласуване първоначално по пощата, а впоследствие и по електронен път.

Създаване на Многомандатен избирателен район „Чужбина“

Предвиждаме създаването на 32 МИР – Чужбина, чрез който българите зад граница биха могли да избират свои народни представители в българския парламент. По този начин те ще бъдат свързани със социално-икономиче­ските процеси в страната, ще получат реално политическо представител­ство и ще имат възможност да поставят по-ефективно проблемите си пред българските институции.

Осигуряване на възможност на хората с двойно гражданство да се канди­датират за народни представители

В момента съществува една голяма несправедливост в българската консти­туция. Според нея лицата с двойно гражданство нямат право да се канди­датират за народни представители в българския парламент. Вследствие на тази разпоредба се получава парадокс – 40-годишен човек, който е роден и 35 години е живял в България и от 5 години има и американско гражданство, има право да се кандидатира за американския Сенат, но не и за българското Народно събрание. Смятаме, че чл. 65 от Конституцията дискриминира го­ляма част от българските граждани, и настояваме той да бъде променен, за- щото в настоящия си вид допринася за изчезването на българската нация.

Създаване на Вазов институт

Вазов институт ще има за цел да работи за съхраняването, развитието и по­пуляризирането на българския език и култура в чужбина. Той ще бъде създа­ден по вече утвърдения и изпитан във времето модел на работа на институтите „Гьоте“ и „Сервантес“ и ще работи в тясно сътрудничество с бъдещото Министерство на българите в чужбина и културно-информацион­ните центрове на страната.

Създаване на дигитална платформа за дистанционно обучение на българите зад граница

В рамките на Вазов институт ще бъде изградена и дигитална платформа за обучение. Чрез нея ще дадем възможност на българите в чужбина да изучават майчиния си език, да запазят своята идентичност и да засилят връзката си с родината. Платформата първоначално ще осигурява курсове по български език на всички нива, а на по-късен етап към нея може да бъдат добавени и други дисциплини като „История на България“, „География на България“ и др. В края на онлайн обучението се издават сертификати, които се признават от българските институции при кандидатстване за българско гражданство. Дигитализация на голяма част от административните услуги Предвиждаме да подобрим значително сега съществуващата система за ад­министративно-консулски услуги. Това е възможно да бъде постигнато един­ствено чрез дигитализация. Така максимален брой административни услуги за българите в чужбина, в т.ч. и на общинско равнище в България (като реги­стриране на брак, новородено дете и други), ще бъдат достъпни по елек­тронен път.

Равно отношение към всички български общности зад граница

ПП „Републиканци за България“ ще работи с всички български общности зад граница, без разграничения между т.нар. традиционни (исторически) общ­ности и нови имигрантски общности, с еднакво по размер и характер държавно отношение към тях. Предвиждаме разкриване на нови културно- информационни центрове в най-големите нови български общности по света.

Изнесени консулски посещения в българските общности зад граница

Работим за засилване на връзката на българите в чужбина с консулските ни представителства. За целта предвиждаме да създадем възможност за ре­довни консулски посещения в най-големите български общности зад гра­ница. Срещите ще бъдат организирани по предварително изготвен и публично обявен график.

Създаване на обществени съвети към дипломатическите и консулските ни представителства

Обществените съвети на българите, живеещи извън Република България, ще функционират като консултативни органи на обществени начала към дип­ломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България в чужбина. Чрез тях ще се подобри връзката между официалните представители на държавата в съответната страна и българската диаспора.

ПП „Републиканци за България“ е с номер 21 в бюлетината.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 1,087 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *