По-малко родители искат помощи за първолаци, има още 5 дни за подаване на документи

Още 5 дни остават до края на кампанията за приемане на заявления-декларации за еднократна целева помощ за първокласници в дирекциите “Социално подпомагане” в област Разград – съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане”-Разград. Социалните отчитат, че броят на родителите, които подават такива заявления с всяка година намалява.

Размерът на помощта е 250 лева, утвърден с Постановление  на Министерски съвет. Срокът за подаване на заявленията е до 15 октомври.

До момента в област Разград са подадени 591 брой заявления-декларации за еднократна помощ за първокласници, отпуснатите помощи са 235 бр., като 322 заявления все още са в процес на обработка. Отказани са до момента 34 подадени заявления.

В Община Разград са приети 217 бр. заявления за 212 деца, отпуснати са 74 помощи, отказани са 12 заявления, а в процес на обработка са 131 бр.;

В Община Исперих са приети 141 бр. заявления за 132 деца, отпуснати са 36 помощи, отказани са 7 заявления, а в процес на обработка са 98 бр.;

В Община Кубрат са приети 85 бр. заявления за 80 деца, отпуснати са 46 помощи, отказани са 4 заявления, а в процес на обработка са 35 бр.;

В Община Завет са приети 50 бр. заявления за 48 деца, отпуснати са 24 помощи, а в процес на обработка са 26 бр.;

В Община Лозница са приети 35 бр. заявления за 36 деца, отпуснати са 22 помощи, а в процес на обработка са 13 бр.;

В Община Самуил са приети 42 бр. заявления за 33 деца, отпуснати са 19 помощи, отказани са 9 заявления, а в процес на обработка са 14 бр.;

В Община Цар Калоян са приети 21 бр. заявления за 19 деца, отпуснати са 14 помощи, отказани са 2 заявления, а в процес на обработка са 5 бр.;

От социалната служба отчитат, че се наблюдава тенденция       към намаляване броя на еднократните целеви помощи за първокласници. През 2017г. 654 семейства са получили помощи за 662 деца. През 2016г. общият им брой е бил 832 бр.

През 2018г. в област Разград целеви помощи за първокласници са получили общо 609 семейства за 623 деца. Разпределението по общини е следното: Община Разград – 237 бр. помощи; Община Исперих – 137 бр.; Община Кубрат –66 бр.; Община Завет – 47 бр.; Община Лозница – 46 бр.; Община Самуил – 47 бр.; Община Цар Калоян – 29 бр.

Право на тази помощ имат семейства, чиито деца са записани за първи път в първи клас на държавно или общинско училище и средномесечният доход на член от семейството за предходната 1 година преди подаване на заявлението е по-нисък или равен на 450 лева.  Този доходен критерий не се изисква за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства или в семейство на роднини или близки по реда на Закона за Закрила на детето.

Средствата  се отпускат, за да  покрият  част от разходите за  подготовка на учениците  за  първи клас.

Заявленията-декларациии за помощта се подават в Дирекция „Социално подпомагане” по настоящ адрес на родителя след записване на детето в първи клас.

Към заявлението-декларация се прилагат следните документи:

  • удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението;
  • удостоверение, издадено от съответното държавно или общинско училище, че детето е записано в първи клас;

От тази година изплащането на еднократната помощ за пъвокласници се извършва на два пъти: Половината от размера на помощта /125 лв./ се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й; Останалите петдесет на сто от размера на помощта се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, както и в случаите, когато в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *