Повече дела и 100% изготвени в срок актове отчита Окръжен съд – Разград през 2023 г.

С 18% са скочили постъпилите за разглеждане дела в Окръжен съд – Разград през 2023 година в сравнение предходната 2022 г. – съобщават от пресслужбата на институцията.

През този период в институцията са правораздавали осем съдии. Според статистическите данни на производство за разглеждане са били 989 бр. дела при 861 бр. за 2022 год. и при 905 бр. дела за 2021 г. Цифрите показват, че през отчетната година броят на всички разглеждани 989 дела е с 15% по-голям от предходната 2022 г. и с 9% по-голям от 2021 г.

Според статистическите данни на производство за разглеждане в съдебната институция са били 989 бр. дела при 861 бр. за 2022 год. и при 905 бр. дела за 2021 г. Цифрите показват, че през отчетната година броят на всички разглеждани 989 дела е с 15% по-голям от предходната 2022 г. и с 9% по-голям от 2021 г.

От общия брой дела за разглеждане, 397 бр. са наказателни дела първа инстанция, което представлява 40%. Въззивните наказателни дела са 100 бр., представляващи 10% от всички дела за разглеждане.

Гражданските дела първа инстанция са 137 бр., което представлява 14%. Първоинстанционните търговски дела са 61 бр. или 6%. Фирмените дела са 0 бр. или 0%. Въззивните граждански и търговски дела са 294 бр., представляващи 30%.

Постъпилите през 2023 г. дела са 882 бр. при 746 бр. през 2022 г. и при 772 бр. през 2021 г. Наблюдава се увеличение на постъпилите дела с 18% спрямо предходната година и с 14% повече от 2021 г.

При първоинстанционните наказателни дела се наблюдава увеличение на постъпленията с 45% – 383 бр. спрямо предходната година – 265 бр. и с 43% повече спрямо 2021 г. – 267 бр. дела.

При въззивните наказателни дела се наблюдава спад на постъпилите дела – 88 бр. дела, като спрямо 2022 г. той е с 5% – 93 бр., и с 8% спрямо 2021 г. – 96 бр. дела.

При гражданските дела първа инстанция се наблюдава намаление на постъпилите дела – 87 бр., което е с 16% по-малко спрямо предходната година – 104 бр. дела, и с 4% по-малко спрямо 2021 г. – 91 бр.

При търговските дела се наблюдава увеличение на постъпилите дела – 50 броя, което е с 28% повече спрямо 2022 г. – 39 бр. и с 4% повече спрямо 2021 г. – 48 дела.

При въззивните граждански дела се наблюдава увеличение на постъпилите  дела – 274 бр. с 12% спрямо 2022 г. – 245 бр. и увеличение с 2% спрямо 2021 г. – 268 дела.

През отчетната 2023 г. няма постъпили за разглеждане фирмени дела, като за 2022 г. отново няма постъпили фирмени дела, а за 2021 г. – 2 бр.

Останалите несвършени дела за 2023 г. са 107 броя, при 115 бр. през 2022 г. и при 133 бр. през 2021 г.

Както се вижда от една страна е налице ръст на постъпилите дела, а от друга – намаление на несвършените дела, спрямо предходните две години.

През отчетната година са приключили общо 872 дела, което е с 16% повече от предходната година – 754 дела, и с 10% повече от 2021 г. – 790 бр. дела.

Трайна тенденция е бързината в работата на съда, като за поредна година много добро впечатление прави процентът на постановените съдебни актове в законоустановения срок от обявяването им, като общо за всички видове дела е 100%, при 99% за предходната година и при 100% за 2021 г.

Качеството на решените дела остава традиционно високо. През годината са обжалвани 122 бр. съдебни акта. Върнати след обжалване са 136 дела, като 24% от тях са отменени, 17% са изменени и 60% са потвърдени.

Данните сочат, че през 2023 г. са осъдени 48 лица, при 47 лица през 2022 г. и 20 лица през 2021 г. През 2023 г. Окръжен съд – Разград не е постановявал  оправдателни присъди.

Анализът показва, че се е увеличила средната натовареност  към делата за разглеждане и към свършените дела. Действителната натовареност спрямо всички дела за разглеждане за 2023 г. е 10,41 дела, за 2022 г. е 8,97 дела, а за 2021 г. е 9,53 дела.

Действителната натовареност спрямо всички свършени дела за 2023 г. е 9,18 дела, за 2022 г. е 7,85 дела, а за 2021 г. е 8,32 дела.

През 2023 година районните съдилища в Разград, Исперих и Кубрат са разгледали общо 6002 бр. дела. От тях новообразувани са 5367 бр., а 635 бр. са останали несвършени от предходен период. Броят на всички разглеждани дела е с 3% повече от 2022 г. и с 5% по-малък спрямо 2021 г., когато са разгледани 6392 бр. дела.

Обобщените данни сочат, че най-много дела са разгледали магистратите в Разград – 3417 бр. дела, в Исперих – 1381 бр. дела и в Кубрат – 1204 бр. дела.

През 2023 г. общият брой на изпълнителните дела за разглеждане е 3269 дела, от които неприключили в началото на периода 2785 дела и постъпили 484 дела, от които най-голям е броят на постъпилите в Районен съд – Исперих – 201 дела, следвани от Районен съд – Разград – 144 дела, и Районен съд – Кубрат – 139 изпълнителни дела. През отчетния период общо събраните суми по изпълнителни дела са 564 710 лв.

През 2023 г. са извършени общо 11 812 вписвания, които са с 6% по-малко от вписванията през 2022 г. – 12 544 бр. и с 5% по-малко от вписванията през 2021 г. – 12 436 бр.

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *