От 1 юли първо среща с медиатори преди съдебни дела по някои казуси

От 1 юли в Съдебна палата – Разград се разкрива Съдебен център по медиация към Окръжен и Районен съд – Разград в изпълнение на Реформа 3 „Въвеждане на задължителна съдебна медиация“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Това съобщава пресслужбата на съда.

В него за срок от 3 години съдебни медиатори ще бъдат юристите Надежда Василева Савова, Мариела Господинова Томова, Ненко Савов Гигов и Нермин Енвер Станева.Съгласно изискванията на закона те са с юридическо образование и са вписани в създадения от министъра на правосъдието Единен регистър на медиаторите.

Четиримата преминаха успешно процедурата по подбор и участваха на 19 и 20 юни в специализирано обучение, целящо да надгради знанията и практическото прилагане на уменията им при провеждането на медиация по висящи съдебни дела, организирано от Окръжен съд –Варна във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“.

Съгласно нормативната уредба медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице – медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

С промени в Закона за медиацията и ГПК беше прието от 1 юли тази година провеждане на задължителна първа среща по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:

 1. разпределяне на ползването на съсобствена вещ по чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността;
 2. парични вземания, произтичащи от съсобственост по чл. 30, ал. 3 и чл. 31, ал. 2 от Закона за собствеността;
 3. делба по чл. 34 от Закона за собствеността – в производството по извършване на делбата
 4. изпълнение на задължения на собствениците, ползвателите или обитателите на самостоятелни обекти в сграда в режим на етажна собственост по чл. 6 от Закона за управление на етажната собственост, за възстановяване на направени от отделен собственик разходи за ремонт на общи части на сградата по чл. 48, ал. 7 от Закона за управление на етажната собственост, както и за отмяна на незаконосъобразно решение на общото събрание или на незаконосъобразен акт на управителния съвет (управителя) на етажната собственост по чл. 40, ал. 1 и чл. 43, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост;
 5. изплащане на стойността на дружествен дял при прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност по чл. 125, ал. 3 от Търговския закон;
 6. отговорност на управител или на контрольор на дружество с ограничена отговорност за причинени на дружеството вреди по чл. 142, ал. 3 и чл. 145 от Търговския закон.

Съдът може да задължи страните да участват в процедура по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за:

 1. развод по чл. 49 от Семейния кодекс;
 2. разрешаване на спорове относно упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 127, ал. 2 от Семейния кодекс;
 3. изменение на мерките, свързани с упражняването на родителските права, местоживеенето на детето, личните отношения с детето и издръжката му по чл. 51, ал. 4 и чл. 59, ал. 9 от Семейния кодекс;
 4. разрешаване на разногласия по повод упражняване на родителските права и задължения по чл. 123, ал. 2 от Семейния кодекс;
 5. определяне на мерки за лични отношения с бабата и дядото по чл. 128 от Семейния кодекс;
 6. издръжка;
 7. парично или непарично вземане, произтичащо от договор, едностранна сделка, непозволено увреждане, неоснователно обогатяване или водене на чужда работа без пълномощие с цена на иска до 25 000 лева;
 8. съществуване, прекратяване, унищожаване или разваляне на договор или на едностранна сделка или за сключване на окончателен договор с цена на иска до 25 000 лева;
 9. собственост и други вещни права върху имот или за нарушено владение;
 10. възнаграждения или обезщетения, произтичащи от трудови правоотношения, както и за признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна и за възстановяване на предишната работа;
 11. защита на членствени права в търговско дружество по чл. 71 от Търговския закон или за отмяна на решение на общото събрание на дружеството по чл. 74 от Търговския закон, както и искове но чл. 58, ал. 1 от Закона за кооперациите и по чл. 25, ал. 4 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
 12. защита на права на интелектуална собственост по Закона за авторското право и сродните му права, Закона за патентите и регистрацията на полезните модели, Закона за марките и географските означения, Закона за промишления дизайн, Закона за топологията на интегралните схеми и Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.

След изтичане на срока за подаване на отговор на исковата молба и до приключване на съдебното дирене, в предвидените случаи и след преценка на всички обстоятелства, съдът задължава страните по висящото съдебно дело да участват в първа среща в процедура по медиация. Същата се осъществява в съдебния център по медиация към окръжния съд, в който се разглежда делото или в чийто район се намира районният съд, в който се разглежда делото. Когато делото се разглежда в районен съд, към който е създадено териториално поделение на съдебен център към окръжния съд, процедурата по медиация се провежда в това териториално поделение.

Процедура по медиация в съдебен център по медиация може да се проведе и по инициатива на страните по висящо съдебно дело.

Таксата за администрирането на процедурата по медиация е в размер на 30 лева, а възнаграждението на медиатора към съдебния център по медиация за участие в процедурата по медиация – 100 лв. на час.

Страните са длъжни добросъвестно да участват в първа среща в процедура по медиация с обща продължителност от един до три часа. Медиаторът може да насрочва и отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.

За начало на процедурата по медиация се считат денят и часът за първа среща с медиатор, за които страните са уведомени от координатора на съдебния център. Срещата се отлага при наличие на особени непредвидени обстоятелства, за които страната уведомява координатора. Страната може да поиска отлагане на срещата само веднъж.

Ако първоначално предвидените от един до три часа се окажат недостатъчни, процедурата по медиация може да продължи по съгласие на страните. Страните са длъжни да участват в процедура по медиация само веднъж в производството. Когато е постигнато споразумение, в зависимост от съдържанието му делото се прекратява или съдът одобрява спогодбата в 7-дневен срок от подаването на заявлението до съда. Ако не се постигне споразумение или одобрената спогодба се отнася само за част от спора, съдът продължава разглеждането на делото за останалата част.

Центърът по медиация към Окръжен и Районен съд – Разград е позициониран на третия етаж в Съдебната палата, стая 313 ище работи ежедневно от 9.00 до 17.00 часа.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *