От 1 март набират домашни помощници

От 1 март 2020г. стартира изпълнение на Национална програма „Предоставяне на грижа в домашна среда” – съобщават от Регионална дирекция „Социално подпомагане“.

Програмата е насочена към осигуряване заетост на безработни лица като домашни помощници за предоставяне на персонална грижа в домашна среда на:

  • хора с определени от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с право на чужда помощ;
  • хора над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Република България. Това са лица, които: са навършили 65 г. възраст към момента на подаване на заявлението за включване в Програмата; живеят сами и/или нямат близки и роднини, които да им оказват подкрепа;  са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома),

Лицата могат да бъдат включени в Програмата, ако отговарят и на следните условия:

–       месечният доход на член от семейството за предходния месец, преди месеца на подаване на заявлението-декларация, е равен или по-нисък от 5-кратния размер на гарантирания минимален доход (375 лв.);

–       да не са регистрирани като еднолични търговци и да не са собственици на капитала на търговско дружество;

–       да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

–       да не са прехвърляли чрез договор за дарение през последната една година собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях;

–       да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последната една година, като общата стойност на сделките не надвишава 60-кратния размер на ГМД;

–       да не са включени в механизма лична помощ;

–       да не ползват целодневно дейности, свързани с осигуряването на грижа в домашна среда на друго основание и/или финансирани по други финансови механизми, програми, и проекти.

Програмата е с национално покритие и ще се изпълнява до 31.12.2020 г. Работодатели по нея са общинските администрации, които в партньорство с Дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) ще извършват подбор на кандидатите за работа по предварително подадени от общините заявки-спецификации. Безработните лица, регистрирани в ДБТ, ще могат да участват в Програмата при осигуряване на заетост на пълно и непълно работно време, като продължителността на предоставяните персонални грижи за едно лице не може да надхвърля 4 часа дневно.

Безработни лица, обект на Програмата, са лица  регистрирани в дирекция „Бюро по труда“ и  могат да се включват в нея само при изявено тяхно желание. Това са:

–       полагащите грижи за деца до 3-годишна възраст;

–       родители, които отглеждат сами детето/децата си;

–       настойници и попечители;

–       бременни жени след третия месец на бременността им;

–       лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

–       лица, за времето, в което полагат грижи за болен член на семейството или за болен роднина по възходяща и низходяща линия до втора степен;

–       лица, полагащи грижи за член на семейството или за роднини по възходяща и низходяща линия до втора степен, които са с трайно увреждане и се нуждаят постоянно от чужда помощ.

Лицата, желаещи да се включат в Програмата или техен законен представител, подават в Общинската администрация по настоящ адрес Заявление-декларация за включване по образец.

Дирекциите „Социално подпомагане” ще извършват проверка за верността на декларираните данни и наличието на условия за включване в Програмата на лицата, нуждаещи се от предоставянето на персонални грижи в домашна среда в срок от 10 дни.

В случаите, когато поради недостиг на финансов ресурс не могат да бъдат удовлетворени заявленията на всички потенциални потребители, отговарящи на горепосочените условия, включването в Програмата се осъществява по реда на подаването на заявленията.

 3,979 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *