Организират разяснителна кампания сред собствениците на прасета тип „заден двор” за законодателни промени

Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен откри и ръководи заседание на Постоянната областна епизоотична комисия днес – съобщават от пресцентъра на Областна администрация..

На заседанието бе представен План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България през 2020 г., както и измененията и допълненията в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД), обнародван в ДВ , бр. 13 от 14 февруари 2020 г.

Заместник областният управител Евгени Драганов информира, че това, което налага разработването на Плана е, че АЧС е заразно вирусно заболяване по домашните и дивите свине, водещо до огромни икономически и стопански загуби. „В Плана се посочва, че за много кратък период през 2019 г. заболяването нанесе тежки щети на промишленото свиневъдство в България, като в сектора бяха засегнати над 151 676 бр. свине и въпреки предприетите мерки до момента епизоотичната обстановка в началото на 2020 г. отново рязко се влоши с нови огнища при домашни свине. Още повече индиректните загуби при търговия с живи свине и продукти от такива от засегнатите територии са огромни. Единственият начин за ограничаване на заболяването е тотално унищожаване на заразените и контактните животни в засегнатите територии и прилагането на строги мерки за контрол. Необходимо е бързо и своевременно прилагане на мерки в синхрон на взаимодействие между институциите при всяка нова поява на болестта. Навременното уведомяване и разясняване на разпоредените мерки, обсъждането на възникналите проблеми при прилагането, както и докладването по изпълнението чрез Областните епизоотични комисии е от особено значение за ефективността на провежданата борба със заболяването. Целта на Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България за 2020 г. е превенция, ограничаване на разпространението и щетите, които нанася АЧС и постепенното изкореняване, доказване и придобиване статут на свободна от заболяването страна/регион чрез прилагане на координирани, повсеместни и системни действия от всички заинтересовани страни-различни държавни институции и неправителствени организации“, допълни г-н Драганов.

Той подчерта, че в обхвата на Плана е изпълнение на дейности от всички отговорни институции на централно, регионално и местно ниво: Централен епизоотичен съвет към Министерски съвет, МЗХ, БАБХ, ДФ „Земеделие“, ОД „Земеделие“, държавните и териториалните предприятия по Закона за горите, МВР, Министерство на транспорта, МОСВ, Дирекциите на националните паркове, Басейнови дирекции, РИОСВ, МРРБ и АПИ, Министерство на финансите, Министерство на здравеопазването и РЗИ, областните управители, кметове на общини, на населени места, кметски наместници, представители на научните среди, ловни сдружения и браншови организации и др. Конкретните отговорности на институциите са подробно описани в отделните раздели и се отнасят до мерки свързани с гранични зони, пътната мрежа, горските територии и национални паркове, животновъдни обекти и други обекти с епизоотично значение.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Илиян Драмалиев запозна участниците в заседанието с измененията и допълненията в Закона за ветеринарномедицинската дейност. Той информира, че в Закона се въвежда облекчен режим за регистрация на животновъдните обекти, без да се налага собствениците и ползвателите да заплащат такса за регистрация. Намалява се и административната тежест за гражданите, като отпада изискването стопаните да подават лично заявление за регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). С цел улеснение то ще се подава при кмета или кметския наместник, който от своя страна ще има 10-дневен срок да го предостави в ОДБХ. Основната цел на новите изисквания, касаещи собствениците на животновъдни обекти е недопускане възникването на заразно заболяване.

Частните ветеринари споделиха, че приветстват промените и допълненията в ЗВД, където се дават повече правомощия на кметовете, но изразиха мнение, че някои промени в закона са недообмислени и могат да донесат много проблеми. Като пример те посочиха, че според закона ще се определя най-малко по един регистриран ветеринарен лекар за всяко от населените места. Д-р Досев изрази притеснение, че за 103 населени места в областта, ветеринарните лекари са 60, като скоро 3 общини ще останат без лекари, поради навършване на пенсионна възраст на сега действащите.Според новия закон, с цел осигуряване на биосигурност във фермите, не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили договори за профилактика със собственици на индустриални ферми за свине и птици, да сключват такива и със собственици на лични стопанства.

Във връзка с получено в Областна администрация писмо от заместник-министъра на земеделието, храните и горите за предстоящо провеждане на разяснителна кампания сред населението за измененията и допълненията в ЗВД, членовете на ОЕК взеха решение, в населените места на област Разград по предварително изготвен от кметовете график да се проведе разяснителна кампания със собственици на животновъдни обекти за запознаване с промените в ЗВД, във връзка с отглеждането на свине в обекти тип „заден двор“. На срещите ще присъстват представители на ОДБХ – Разград, Българският ветеринарен съюз, кмет или кметски наместник на населеното място.

Областната епизоотична комисия реши още, на заседанията на Общинските епизоотични комисии, кметовете/кметските наместници на населените места да бъдат запознати с Плана за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в България за 2020 г., както и с промените в ЗВД и регистрацията на животновъдните обекти.

По информация на ОДБХ – Разград няма нови констатирани случаи на АЧС в областта. Няма и констатиран случай на заболяването инфлуенца по птиците на територията на област Разград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *