На сесия приеха мерките в подкрепа на малкия и среден бизнес в община Разград

Общински съвет-Разград прие две докладни записки, свързани със справяне с икономическите последици от разпространението на COVID-19 – съобщават от пресслужубата на Община Разград.

Това стана на заседание днес, проведено при строги санитарни мерки в стола на ОП”Ученическо и столово хранене и почивно дело”. Сесията се излъчваше пряко по телевизия КИС-13, Общинско радио и на сайта на Община Разград.

Съветниците утвърдиха общо 14 докладни записки.

Първи в дневния ред бяха именно предложенията на Кмета Денчо Бояджиев, свързани с подкрепа за бизнеса и гражданите, които са потърпевши от мерките за справяне с Коронавипуса.

Съветниците приеха допълнение на Наредба №14 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги  Тя касае т.нар. тротоарно право. Според допълнението до края на извънредното положение се освобождават от заплащане на таксите по чл. 19, ал. 4, т. 2, т. 3, т. 4 и т. 5  от Наредбата ползвателите, чиято дейност е временно преустановена в резултат от въведените със заповеди на министъра на здравеопазването и на кмета на Община Разград забрани, ограничения и други мерки, вследствие на които ползването на предоставените общински терени е невъзможно.

Местните парламентаристи одобриха и втората докладна, насочена към подкрепа на бизнеса и гражданите. С нея се освобождават от заплащане на месечни наемни вноски засегнатите физически и юридически лица – наематели на имоти, собственост на Община Разград, за времето, в което дейността им е спряна вследствие от въведените със заповеди на министъра на здравеопазването и на кмета на Община Разград временни забрани и други противоепидемични мерки във връзка с извънредното положение. За възползване от тази мярка наемателите на общински имоти трябва до 20 дни от приемане на решението на Общинския съвет да подадат заявления в Общината по утвърдена с решението бланка. Заявленията се подават в деловодството на Община Разград, ще бъдат разглеждани по предварително определени правила от комисията по чл. 2 от Наредба №2 за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост. След становищата на комисията определените от нея лица ще сключат с Кмета на Общината споразумения за временно спиране на действието на договорите за времето на извънредното положение.

На сесията днес бяха приети и решения за учредяване на безвъзмездни права на ползване върху части от имоти в горски територии – частна общинска собственост, изготвяне на подробни устройствени планове, продължаване срока на настаняване и наемното правоотношение с наемател на жилищен имот – частна общинска собственост. Стартирана бе и процедура за предоставяне на безвъзмездно право на управление на Община Разград върху имот  изключителна държавна собственост Археологически резерват „Античен комплекс „Абритус“. Това ще доведе до възможност за допълнително финансиране от общинския бюджет и други източници за продължаване на археологическите проучвания, консервиране и експониране на разкритите обекти в крепостта. Приемането на тази докладна е свързано и с интереса на Община Разград към Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“с обекти недвижими културни ценности, държавна собственост по оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, чрез която да бъдат надградени постигнатите резултати по проект „Абритус – мистика и реалност“, което пък значително ще допринесе за популяризиране и развитие на АР „Абритус“ и за привличане на значителен брой туристи.

Съветниците приеха и докладна, внесена от общинския съветник Калоян Монев, с която местният парламент даде съгласие за изграждане на военен мемориал на гарнизон Разград в имот – частна държавна собственост при спазване изискванията на Закона за устройство на територията и Закона за военните паметници и след съгласуване с Министерството на културата.

Сесията продължи близо 4 часа, само с една почивка. Най-оспорвани бяха началните моменти – докато се обсъждаше дали при условия на извънредно положение и спазване на правила за социална дистанция и изолация да бъдат допуснати за изказвания граждани. После се оказа, че точката по която недопуснатите граждани искат да се изкажат, е оттеглена – за закриването на училището в Киченица и преобразуването на училището в Стражец. Дълго продължи и дискусията по първите две докладни – за икономическите мерки, към които от ДПС опитаха де прибавят своите предложения, които по-рано не бяха допуснати за включване в дневния ред.

Около средата на сесията съветниците взеха да оредяват, като за последните докладни вече бяха почти наполовина, оттеглиха се един по един предимно групите на ГЕРБ и ДПС.

 

 

 2,045 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *