Много добри резултати отчетоха Районните съдилища в Разград и Кубрат през 2019 година

На Общо събрание на съдиите в Районен съд Разград бяха представени годишните отчетни доклади за дейността на районните съдилища в Разград и Кубрат през 2019 г. – съобщават от пресслужбата на Окръжен съд-Разград.

Гости на събранието бяха Лазар Мичев – И.Ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд Разград и неговите заместници съдия Анелия Йорданова и съдия Емил Стоев.

Събранието започна с доклада на Районен съд Кубрат, представен от председателя на институцията съдия Албена Великова. Според данните в него, през миналата година съда е разгледал общо 1199 дела – 885 граждански и 314 наказателни. От тях свършените дела са 92%. Свършени в срок до 3 месеца дела са 1046 /782 граждански и 264 наказателни/. Висящи в края на отчетния период са останали 96 дела – 69 граждански и 27 наказателни. По реда на бързото производство са приключили 32 наказателни дела, при 62 за 2018 г.

През отчетния период в съда за работили двама съдии, при което отчетените резултати сочат една оптимална натовареност, около средната за страната. Поради отсъствието на двамата съдии – Албена Великова и Диана Петрова-Енева за близо месец от 2 септември до 5 октомври 2019 г. в РС Кубрат е бил командирован съдия Николай Борисов от РС Разград.

През отчетния период са постъпили 25 административни дела с предмет обжалване на издадени наказателни постановления, а всичко за административно-наказателни дела – 40 броя. От всички тях несвършени са останали 5 броя.

Осъдени по наказателни от общ характер и по наказателни от частен характер дела са общо 181 лица, при 213 лица за 2018 г. и 134 за 2017 год.

При гражданските дела се запазва броя на образуваните дела за делба на съсобствени имоти спрямо предходната календарна година.

Наблюдава се увеличение в броя на делата образувани по заявления за издаване на заповеди за изпълнение на парични задължения по чл.410 и чл.417 ГПК. Този род дела продължава тенденцията да формира 2/3 от всички разглеждани граждански дела в съда, и логично това е свързано с влошената икономическа ситуация в региона и намалелия оборот на кредитиране – парично и стоково.

Поддържа се високия ръст на гражданските дела, образувани по предявени установителни искове по чл. 422 ГПК (56 бр. за 2018 г. и 8 бр. за 2017 г.).

През 2019 г. 782 от общо свършените граждански дела са решени в срок до 3 месеца, съставляващи 96 %.

През 2019 г. в Съдебно-изпълнителната служба на РС-Кубрат са били на производство общо 1028 изпълнителни дела за сумата 2122438 лева, от които висящи в началото на отчетния период 843 бр. изпълнителни дела за сумата 1892464 лева и образувани през отчетната 2018 г. 185 броя изпълнителни дела за сумата 229974 лева.

За сравнение през предходната 2018 год.: 1089 изпълнителни дела за сумата 2420630 лева, от които висящи в началото на отчетния период 884 бр. изпълнителни дела за сумата 1912607 лева и образувани през 2018 г. 205 броя изпълнителни дела за сумата 508023 лева.

През 2019 год. в Службата по вписвания са извършени 3 019 вписвания, за сравнение през 2018 год. – 3860 вписвания, а през 2017 год. – 4052 вписвания, т.е. продължава тенденцията вписванията да намаляват спрямо предходния отчетен период.

И.Ф. Административен ръководител – Председател на Районен съд Разград Константин Косев представи основните данни от отчетния доклад за работата на съда. Общо разгледаните от съдиите дела през 2019 г. са 3563 броя – 2609 граждански и 954 наказателни. Данните спрямо 2018 г. сочат, че през 2019 г. постъпилите в съда граждански дела са намалели с 65 броя, докато наказателните са се увеличили с 13.

В началото на периода е имало 431 висящи дела, и общо свършените през 2019г. дела са 3 597, като 92% от тях са свършени в срок до 3 месеца-този процент при гражданските дела е 95%, а при наказателните-83%. Висящи в края на годината са останали 415 дела.

Съдебните актове се изготвят в сроковете, предвидени в закона. Няма констатирано забавяне с повече от един месец.

При наказателни общ характер най- голям дял заемат делата образувани за престъпления против собствеността и общоопасни престъпления. Свършени са 245 наказателни дела от общ характер, при 198 за 2018г.,

Осъдени са по НОХ и НЧХ дела общо 315 лица, при 298 лица за 2018г., при 272 лица за 2017г., при 405 лица за 2016г. и при 247 лица за 2015г.

През 2019г. в Съдебно-изпълнителна служба при РРС са били на производство 1659 броя изпълнителни дела за сумата 9 149 579,68 лева, от които висящи в началото на отчетния период 1 504 броя дела с останала несъбрана сума 8 776 753 лева. За сравнение, през 2018г. в съдебно-изпълнителна служба при РРС са били на производство 1872 броя изпълнителни дела за сумата 10 601 927 лева, от които висящи н началото на отчетния период 1748 броя дела с останала несъбрана сума от 10 321 661 лева.

Свършените през годината дела са 427 броя ,срещу 368 броя за 2018г., срещу 387 броя за 2017г. От посочените свършени дела през 2019г. 9/девет/ броя от тях са изпратени на друг съдебен изпълнител. Останалите несвършени дела в края на отчетния период са 1232 броя дела за 8 316 677,48 лева.

Събраната сума през 2019г. е 254 801,30 лева, от която 58 182,28 лева е платена доброволно.

През 2019г. в Службата по вписванията са извършени 5 649 броя вписвания, отбелязвания и заличавания. За сравнение, през 2018г. са извършени 5 738 броя вписвания, отбелязвания и заличавания. За отчетния период са издадени 1 995 броя удостоверения за вещни тежести и 2 186 броя преписи от актове.

Заместник-председателите на Окръжен съд Разград съдия Анелия Йорданова и съдия Емил Стоев взеха отношение по извършените през годината проверки по наказателните и граждански дела на Районен съд Разград. Констатирани са дребни пропуски, които своевременно са отстранени. По гражданските дела е създадена много добра организация, въпреки високата натовареност, подчерта съдия Йорданова, като допълни, че съдиите демонстрират задълбочена предварителна подготовка по дела преди внасянето им в открито съдебно заседание, работят качествено и отговорно и им пожела успешна година.

Заместник-председателят на Окръжен съд Разград Емил Стоев също поздрави магистратите от районните съдилища в Разград и Кубрат за отчетените добри резултати, за положеното усърдие в работата, за решените качествено и в срок дела. Той им пожела да бъдат още по-мотивирани в работата си и скоро да се сдобият с председател, който ще надгражда постигнатото до момента.

В края на Общото събрание думата взе и И.Ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев. Той също сподели, че е удовлетворен от добрите резултатите на двете съдебни институции, като подчерта, че и в двата районни съда работят колеги с достатъчно опит и рутина, което им помага да вършат своевременно и качествено работата си, въпреки високата натовареност. Пожела им здраве и още по-добри резултати.

По време на събранието съдия Нели Генчева от РРС сподели, че в съда е проблемно намирането на вещи лица. Експерти липсват особено в някои области, подчерта тя. Ръководството на Окръжен съд Разград обяви, че ще съдейства за решаване на проблема.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *