Кметът Добрин Добрев – един от тримата български местни управници в Европейския комитет на регионите

Кметът на Община Разград Добрин Добрев участва на 23 април в заседание на Управителния и Контролния съвет на Националното сдружение на общините в Република България. На него той бе избран за един от тримата представители на българските местни власти в Европейския комитет на регионите. Това съобщават от пресслужбата на местната управа.

В началото на заседанието членовете на ръководството на кметското сдружение  обсъдиха с министъра на труда и социалната политика Ивайло Иванов актуални въпроси от социалната сфера, пряко свързани с дейността на общините. За продължаване на процедурата „Грижа в дома“ и за обезпечаването на допълнителни средства за удължаване срока на програмата „Топъл обяд“ ще бъдат осигурени средства, увери министър Иванов. Кметовете и министърът коментираха напредъка по процедурата за извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора, както и напредъка по подготовката на Националната карта на социалните услуги.

В рамките на заседанието, членовете на УС на НСОРБ обсъдиха пакет от предложения, касаещи подходящо регулиране на трудовите правоотношения на изборните лица в местната власт, както и гарантиране на източниците за финансиране на възнагражденията на общинските съветници. Съгласно чл. 7, параграф 2 на Европейската харта за местно самоуправление (ЕХМС), местните изборни лица имат право на „подходяща финансова компенсация за разходите, направени във връзка с упражняване на правомощията, както и при необходимост, финансова компенсация за пропуснатите ползи или възнаграждение за свършена работа и съответно социално осигуряване.“ Хартата е ратифицирана от българския Парламент през 1995 г. С промени в ЗМСМА през годините възнагражденията на съветниците и председателя на общинския съвет са били обвързвани със средната брутна работна заплата в администрацията и заплатата на кмета. В българското трудово законодателство все още липсва цялостна правна уредба на всички аспекти на специфичните трудови правоотношения на изборните лица. НСОРБ ще инициира дебат, който освен темата за постигане на адекватна съвременна регламентация, да включва и прилагането на високи стандарти във функционирането на местната демокрация.

Членовете на ръководството на НСОРБ взеха и решение във връзка с писмо от министъра на финансите за постъпили предложения за промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация и в Закона за публичните финанси, като противоречащи на Конституцията на държавата.

УС на НСОРБ прие пакет от мерки, с които екипът на Сдружението ще оказва подкрепа на общините по осъществяването на реформата в определянето на Такса битови отпадъци и прилагането на „Наредба за реда за изготвяне и образеца на план-сметката за относимите разходи за извършване на дейностите по предоставяне на услугите, за които се заплаща таксата за битови отпадъци и за начина на изчисляване размера на таксата при прилагане на основите, предвидени в Закона за местните данъци и такси“ и преминаване към изчисляване на такса битови отпадъци на количество от 01 януари 2025 година. УС взе решение проблемът, свързан с цялостната реформа в сферата на отпадъците, да бъде поставен на ниво правителство и Парламент и в него да бъдат ангажирани всички отговорни институции и организации.

Приети бяха позиции и становища на НСОРБ по Законопроекта за въвеждане на еврото и обсъжданите промени в Закона за автомобилните превози, както и по проекта на Наредба за условията и реда за разплащания с публични средства.

Ръководството на НСОРБ разгледа и обсъди данните от Анализа, който ежегодно изготвя екипът на Сдружението, на размерите на ставките на местните данъци и размерите на местните такси през 2024 г.

Одобрен бе поименният състав на постоянните комисии на НСОРБ за мандат 2023-2027г., чиито първи заседания се предвижда да се проведат във втората половина на месец май и началото на юни.

Обновени бяха съставите на международните делегации на НСОРБ и бяха актуализирани представителите на Сдружението в Комитети за наблюдение и национални и междуведомствени кондултативни органи. Кметът на Разград Добрин Добрев заедно с колегата си от Бургас Димитър Николов и председателя на Постоянната комисия  по международно сътрудничество и туризъм, европейски програми и проекти в Столичния общински съвет Цветелина Симеонова Заркин бяха определени за част от националната делегация в Европейския комитет на регионите. Европейският комитет на регионите (КР) е консултативен орган на ЕС, който представлява местните и регионалните власти в целия Европейския съюз и изразява мнение относно нови закони с отражение върху регионите и градовете (70 % от цялото законодателство на ЕС). КР е политическа асамблея, съставена от 329 членове и 329 заместници от всички държави в ЕС (групирани по политическа партия начело с председател), които заемат изборна длъжност на местно или регионално равнище (кметове или председатели на региони). Те заседават в Брюксел до шест пъти годишно, за да обсъдят своите становища по предложеното законодателство и да излязат с резолюции за по-нататъшните действия на ЕС.

УС на НСОРБ одобри регламента на второто издание на Националния младежки конкурс „Аз за моята община: един проблем – едно решение“, който тази година ще поощри активното участие на младите хора в обществени кампании за насърчаване на разделното събиране на отпадъци и рециклирането.

С решение на УС на НСОРБ в структурата на Сдружението се структурира екип „Стратегическо развитие на общините“, който ще бъде ангажиран с интегрирането на ключовите хоризонтални политики в работата на общините: стимулиране на местното икономическо развитие, въвеждане на „зелени“ политики и прилагане на принципите за устойчиво развитие, дигиталната трансформация, развитието на публично-частните партньорства, ефективното управление на публичните ресурси и др.

По предложение на кмета на община Враца Калин Каменов бе обсъдено в новия цикъл преговори за съставяне на държавния бюджет на дневен ред отново да бъде поставен въпросът с предоставянето на възможност за сключване на тристранни споразумения с министъра на финансите в случаите при налагане на финансови корекции за проекти, свързани с публични инвестиции.

Ръководството на НСОРБ обсъди и стъпки за законови промени, които да ограничат възможността на комуналните дружества да злоупотребяват с възможността за аварийни дейности и на това основание да не възстановяват повредената улична мрежа. Въпросът ще бъде поставен на Национална среща на главните архитекти на общините.

УС на НСОРБ прие решение в началото на следващото заседание да бъдат поканени представители на трите електроразпределителните дружества за обсъждане на проблемите при поддържането на електропреносната мрежа.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *