Заместник-кметът Добрин Добрев: „Довършването на спортна зала „Абритус“ е сред основните приоритети на ръководството на Община Разград“

„Довършването и въвеждането в експлоатация на Спортна зала „Абритус“ гр. Разград е сред основните приоритети, които стоят на вниманието на ръководството на Община Разград. Амбициите ни са това да се случи до края на календарната 2020 г.“. Това заяви заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев в отговор на питане на общинския съветник от Местна коалиция „Демократична България-обединение“(Да България, ДСБ, Зелено движение)(Съюз на демократичните сили, Движение България на гражданите)“ Пейчо Георгиев. Питането включваше четири въпроса във връзка с ремонта на спортна зала „Абритус“, отговорите на които бяха дадени в края на сесията на Общински съвет-Разград на 11 февруари. Поради интереса по тази тема сред широката общественост предоставяме целия отговор на питането:

„През 2013 г. Община Разград е провела обществена поръчка с вид на процедурата открита процедура, въз основа на която е сключен договор за обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи за въвеждане на енергоспестяващи мерки и вътрешен ремонт на спортна зала „Абритус“ гр. Разград“ Договорът под № 376 от 22.11.2013 г. е сключен с „Фърст инвестмънт“ ЕООД, преименувано в последствие на „Бау енерджи“ ЕООД. Съгласно условията по него, Изпълнителят се задължава и да осигури средства за инвестицията в размер на 1 099 391,53 лв. без ДДС, за което община Разград се задължава ежемесечно да изплаща на вноски със 7 % /седем/ годишно оскъпяване, което възлиза общо на 241 985,52 лв. без ДДС. Договорът е сключен за срок от 140 календарни дни, считано от неговото подписване.

На 02.12.2013 г, изпълнителят уведомява Община Разград, че при щателен преглед на сградата са констатирани компрометирани участъци в конструкцията на същата, които представляват пречка за по-нататъшното реализиране на енергоспестяващите мерки в първоначалния вариант, предвиден в предмета на поръчката.  След тези констатации на 04.01.2014 с акт обр. 10 строителството е спряно поради необходимост от изменения, констатирани на място технически обстоятелства по строежа, допълнителни проектни решения и конструктивни становища.

На 21.07.2014 г. е издадено Разрешение за строеж за ремонт на спортна зала „Абритус“ а на 01.09.2014 г. е издаден Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството акт Образец 11, както и протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.

Предвид гореизложената фактическа обстановка е спорен моментът на изтичане срока за изпълнението на СМР. От една страна той започва да тече от датата на подписване на договора, но от друга страна разрешението за строеж и протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа са издадени в по-късен етап, а именно 01.09.2014 г. През месец Ноември 2017 г. Община Разград е подала искова молба, с която е завела частичен иск за присъждане на неустойка за забава в сроковете за изпълнение на договора. През месец юни 2018 г. Софийски районен съд е постановил неприсъствено решение, с което е приел доказателствата приложени към исковата молба, приел е, че искът е вероятно основателен, съответно е приел и аргументите на ищеца, че срокът за изпълнение на СМР е изтекъл на 08.12.2014 г.  При така дадените факти, следва да приемем, че 140-дневният срок е изтекъл на 08.12.2014 г., тъй като така е постановено от съда, макар и с неприсъствено решение. От тази дата насетне, Изпълнителят се намира в състояние на забава, включително до настоящия момент.

През годините са предприемани множество действия както от Община Разград, така и от Изпълнителя. Видно е, че е налице сериозна забава и проблем при ремонта на този емблематичен за Разград спортен обект. Факт е, че след изтичане на срока за изпълнение нито една от страните не е предприела действия нито за приемане или предаване на изпълненото, макар и частично, нито за прекратяване на договора или търсене на обезщетение. На 05.02.2016 г. е изпратено първото от няколко на брой писма до „Бау Енерджи“ ЕООД, което е касаело извършване на ремонт на покрив на сградата на Спортна зала „Абритус“, част от дейностите по договора. На 18.07.2016 г. е изпратено писмо до „БАУ Енерджи“ ЕООД, съдържащо множество искания по изпълнението на строителството по същество. На 15.12.2016 г. е изпратено писмо до „Бау Енерджи“ ЕООД, с което отново е поискано предприемане на действия по изпълнение на договора. От тази кореспонденция може да се заключи, че за Община Разград договорът не е прекратен.

През 2017 г. е изготвен доклад от отдел „Инвестиционни дейности“ в община Разград за състоянието на строежа. През юли 2017 г. е издадена Заповед от Кмета на Общината със задача да се извърши проверка на място с цел установяване вида и обема на изпълнените, съответно неизпълнените СМР. През август 2017 г. е изготвен Констативен протокол от длъжностни лица в отдел „ИД“ на Община Разград, съгласно който приблизително извършените СМР след направен оглед са на стойност 590 305,85 лв. без ДДС. През септември 2017 г. с писмо до „Бау Енерджи“ ЕООД е потърсена неустойка в размер на 219 878,31 лв., представляваща 20% от стойността на поръчката. През ноември 2017 г. е предявена искова молба пред Софийски районен съд с частичен иск в размер на 1000 лв. от общия размер 263 853,97 лв. – неустойка за забава, който в съдебно заседание е завишен до 25 000 лв. Тези действия биха могли да бъдат счетени като конклудентни действия по приключване на правоотношението и приемане на вложеното от Изпълнителя.

На 02.04.2018 г. отново е изпратено писмо до „Бау Енерджи“ ЕООД, с което се приканва да довърши строителството на спортната зала. На 14.12.2018 г. е подписан констативен протокол между Община Разград и „Бау Енерджи“ ЕООД, в който страните са приели, че са изпълнени дейности в размер на 837 000,00 лв., като в протокола е посочено, че страните се съгласяват, че срокът за завършването на обекта и предаването на възложителя с оглед на зимния период е до края на месец април 2019 г. През месец юли 2019 г. в Община Разград е получено писмо от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, които са изкупили част от вземането на „Бау енерджи“ ЕООД чрез цесия. В писмото те питат дали Община Разград счита, че договорът по Закона за обществените поръчки е в сила към настоящия момент, и дали са предприети някакви други действия във връзка с изпълнението респ. неизпълнението на договора по ЗОП. В отговор до фонда кметът на Община Разград отговаря, че срокът на договора е изтекъл на 08.12.2014 г. и поради тези причини в качеството си на възложител е обективно невъзможно да предприеме действия по развалянето му.

Така изложените обстоятелства и действия са разнопосочни и тълкуването за наличие на валидно правоотношение е дискусионно. От изложеното по-горе изключително трудно може да се направи преценка за стореното до този момент и от двете страни. Извършвани са действия, различни, от които последват изключително разнородни правни последици. Резултатът е виден. Имаме незавършена спортна зала, която е в процес на ремонт вече повече от шест години. Очевидно е, че действията и мерките, които са предприемани, са били недостатъчни за да бъде постигнат желаният от всички нас резултат и залата да бъде въведена в експлоатация. Пропуснати са много срокове и реални шансове това да се случи своевременно.

Към настоящия момент ръководството на Община Разград е възложило извършване на пълна проверка и анализ на наличната документация и на физическото изпълнение на СМР дейностите извършвани до сега. Видно е, че през годините са извършвани епизодични действия по реализиране на ремонта, има и СМР дейности, които са започнати, но не са завършени. Доставени са стоки и материали, които не са вложени и също трябва да бъдат описани. Това е необходимо да бъде направено, за да бъде ясна фазата на строителството, както и да бъде изяснена фактическата обстановка, преди да се предприемат последващи действия. Вече сме провели няколко срещи с досегашния изпълнител на обекта, както и с кредиторите от Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“. Те са отворени за съвместни действия и изразяват готовност за съдействие в намирането на изход от създадената ситуацията. Довършването и въвеждането в експлоатация на Спортна зала „Абритус“ гр. Разград е сред основните приоритети, които стоят на вниманието на ръководството на Община Разград. Амбициите ни са това да се случи до края на календарната 2020 г.“

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *