Новости в план-приема за гимназиите – социални специалности, горски и еколози

Нови специалности от областта на социалните дейности, горското стопанство, силикатната промишленост и екологията ще се разкриват в Лудогорието през следващата учебна година. Това става ясно от прессъобщение на Областна администрация от заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Разград. На онлайн заседание комисията е приела без забележки държавния план-прием за училищата в региона за учебната 2021/2022 г. В него взеха участие заместник-областният управител Евгени Драганов, Красимира Димитрова /Областна администрация Разград/, Ангел Петков /РУО Разград/, Албена Добрева /РУО Разград/, Татяна Костова /РДСП Разград/, Цветан Явашев /ДБТ Кубрат/, Виктория Георгиева /община Разград/, Сами Сами /община Самуил/, Стефан Калинов /община Кубрат/, Симеон Захариев /РПТЗК Разград/. Писмени становища изпратиха от община Завет, ДБТ Разград и ДБТ Исперих.

Началникът на РУО Ангел Петков обяви приоритетите в професионалното образование и обучение в област Разград през настоящата учебна година. Те са:

– Осигуряване на възможност за организиране на професионално образование чрез работа (дуална система на обучение) като форма на партньорство между професионална гимназия и работодател.

– Разширяване на мрежата от предприятия/икономически субекти, участващи в провеждането на практическо обучение на учениците съвместно с бизнеса и включване в изпълнението на мерки и проекти за провеждане на практическо обучение в реална работна среда, вкл. обучение чрез работа (дуална система на обучение).

– Осигуряване на възможности за обучение по „защитени” специалности от професии, с цел преодоляване на дефицита от подготвени кадри за отрасли на местната, регионалната и националната икономика.

Ангел Петков поясни, че образователната политика на общините от област Разград се насочва към преструктуриране на приема по STEM профили и специалности, съобразени с икономическото развитие на региона, потребностите на бизнеса и отговарящи на интересите на младите хора. Според него обобщеното предложение за държавен план-прием за област Разград е съобразено с прогнозните целеви стойности, определени от Министерството на образованието и науката и е в съответствие с правилата за планиране и реализиране на държавния план-прием в VІІІ клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии и в средните училища.

Началникът на РУО – Разград представи предложението за държавен план-прием в VІІІ клас по профили и специалности през учебната 2021/2022 г:

Планирани паралелки в VІІІ клас – 44

 • Профилирани паралелки – 13, от които:
 • По STEM профили – 9.
 • Професионални паралелки – 31, от които:
 • По STEM специалности – 22;
 • По нови за област Разград специалности от професии – 6;
 • По защитени специалности – 5,5 (7 специалности);
 • По специалности с очакван недостиг на пазара на труда – 7,5 (9 специалности);
 • В дуална форма на обучение – 5,5 паралелки/8 специалности.
 • В задочна форма на обучение – 1 паралелка

Професионално образование и обучение в област Разград е предложено в следните професионални направления:

Област на образование: Стопанско управление и администрация – 2

 • 344 – Счетоводство и данъчно облагане – 1 паралелка
 • 345 – Администрация и управление – 1 паралелка

Област на образование: Информатика – 5

 • 481 – Компютърни науки – 3 паралелки
 • 482 – Приложна информатика – 2 паралелки

Област на образование: Техника – 9

 • 521 – Машиностроене, металообработване и металургия – 1 паралелка
 • 522 – Електротехника и енергетика – 2,5 паралелки
 • 523 – Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника – 2 паралелки
 • 524 – Химични продукти и технологии – 2,5 паралелки
 • 525 – Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства – 1 паралелка

Област на образование: Производство и преработка – 2,5

 • 541 – Хранителни технологии – 2,5 паралелки

Област на образование: Архитектура и строителство – 0,5

 • 582 – Строителство – 0,5 паралелка

Област на образование: Селско, горско и рибно стопанство – 5,5

 • 621 – Растениевъдство и животновъдство – 4,5 паралелки
 • 623 – Горско стопанство – 1 паралелка

Област на образование: Социални услуги – 2

 • 762 – Социална работа и консултиране – 2 паралелки

Област на образование: Услуги за личността – 2,5

 • 811 – Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг – 1,5 паралелки
 • 815 – Фризьорски и козметични услуги – 1 паралелка

Област на образование: Транспорт – 1

 • 840 – Транспортни услуги – 1 паралелка

Област на образование: Опазване на околната среда – 1

 • 851 – Технологии за опазване на околната среда – 1 паралелка

Профилирано обучение в област Разград е предложено от профилирани гимназии и средни училища в следните профили: Природни науки – 6 паралелки; Математически – 1 паралелки; Софтуерни и хардуерни науки – 1 паралелка; Предприемачески – 1 паралелка; Чужди езици – 4 паралелки.

Предложени за разкриване са нови за областта специалности от професии за учебната 2021/2022 година, както следва:

 • Професионална гимназия по земеделие „Климент Тимирязев“, гр. Завет, общ. Завет, обл. Разград – 1 паралелка:

Защитена специалност

Професионално направление – 623 Горско стопанство

Професия 623020 Техник-механизатор

Специалност 6230201 Механизация на горското стопанство

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение.

 • Професионална гимназия по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. Исперих, общ. Исперих, обл. Разград – 0,5 паралелка:

Професионално направление – 524 Химични продукти и технологии

Професия 524120 Оператор в силикатните производства

Специалност 5241202 Технология на керамичното производство

Степен на професионална квалификация – втора

Дуална форма на обучение.

 • Професионална гимназия по икономика „Робер Шуман“ – гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград 1 паралелка:

Защитена специалност

Професионално направление – 762 Социална работа и консултиране

Професия 762020 Сътрудник социални дейности

Специалност 7620202 Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение.

 • Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“ – гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград – 0,5 паралелка:

Защитена специалност

Професионално направление – 762 Социална работа и консултиране

Професия 762040 Социален асистент

Специалност 7620401 Подпомагане на деца

Степен на професионална квалификация – втора

Дуална форма на обучение.

 • Професионална гимназия по облекло „Станка Николица Спасо-Еленина“ – гр. Разград, общ. Разград, обл. Разград – 0,5 паралелка:

Специалност с недостиг на пазара на труда

Професионално направление – 762 Социална работа и консултиране

Професия 762030 Помощник-възпитател

Специалност 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца

Степен на професионална квалификация – трета

Дуална форма на обучение.

 • Средно училище „Христо Ботев“ – гр. Цар Калоян, общ. Цар Калоян, обл. Разград – 1 паралелка:

Професионално направление – 851 Технологии за опазване на околната среда

Професия 851010 Еколог

Специалност 8510101 Екология и опазване на околната среда

Степен на професионална квалификация – трета

Дневна форма на обучение.

Предложенията са съгласувани с ръководителите на фирми, за чиято дейност са необходими специалисти с подходяща квалификация.

Предложение на Регионално управление на образованието – Разград за план-прием на ученици в дуална форма на обучение за учебната 2021/2022 година:

 • НПТГ “Ш. Петьофи”, Разград

521010 Машинен техник, 5210105 Машини и системи с ЦПУ – ДУАЛНА, С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ – 1 паралелка, втора СПК

522010 Електротехник, 5220108 Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника – ДУАЛНА, защитена – 1 паралелка, трета СПК

 • ПГО “Станка Николица Спасо-Еленина”, Разград

815020 Козметик, 8150202 Организация и технология на козметичните услуги – ДУАЛНА – 0,5 паралелка, трета СПК

815010 Фризьор, 8150102 Организация и технология на фризьорските услуги – ДУАЛНА – 0,5 паралелка, трета СПК

762030 Помощник-възпитател, 7620301 Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца – ДУАЛНА, С ОЧАКВАН НЕДОСТИГ – 0,5 паралелка, трета СПК

762040 Социален асистент, 7620401 Подпомагане на деца – ДУАЛНА, ЗАЩИТЕНА – 0,5 паралелка, втора СПК

 • ПГСС “Хан Аспарух”, Исперих

524120 Оператор в силикатните производства, 5241202 Технология на керамичното производство – ДУАЛНА – 0,5 паралелка, втора СПК

 • Професионална гимназия, Кубрат

811060 Ресторантьор, 8110603 Кетъринг – ДУАЛНА – 1 паралелка, трета СПК

 

 

 

 

 750 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *