В навечерието на 8 март Кметът представи дамския си екип, отчете и първите 100 дни от мандата си

Кметът на Община Разград Добрин Добрев представи екипа си и отчете първите 100 дни от мандат 2023-2027 г. – съобщават от пресслужбата на местната управа.

Заместник-кмет по бюджет и финанси е Полина Иванова,   заместник-кмет с ресор строителство и устройство на територията е Хабибе Расим, заместник-кмет с ресор общинска собственост и стопански политики е Зорница Евгениева, а заместник-кмет по хуманитарните дейности – Елка Неделчева.

„Това e екипът, с който поемаме предизвикателството пред нашите съграждани да се справим със задачите, които сме си поставили в Програмата за управление за Община Разград за мандат 2023-2027 г., която е публикувана на сайта на Община Разград и е документ със сериозни ангажименти. Отворени сме към граждани, институции, организации, да работим така, че да направим Разград по-добро място за живеене“ – заяви Кметът Добрин Добрев.

Отчета на 100-те дни от управлението си, които се навършиха към края на февруари, той започна със състоянието на бюджетна и завърши с добра новина за одобрен днес проект. Ето пълният текст:

„Предизвикателствата  при започване на мандата бяха много. Основна цел беше запазване на финансова стабилност на общината в края на 2023г., недопускане на дисбаланс между приходи и разходи, недопускане на просрочени задължения към доставчици, максимална събираемост на приходите на общината, осигуряване на средства за разплащане на текущи разходи и средства за успешно реализиране  и приключване на проекти.

2023 г. приключи със 100 % изпълнение на планираните за годината приходи от местни данъци и такси. При годишен план в размер на 12 318 600 лв., в приход на бюджета от имуществени данъци, общински такси и други неданъчни приходи са постъпили общо 12 287 983 лв. Изпълнението на данъчните приходи е 101 %, на общинските такси е 101 %, а на други неданъчни приходи е 69 %. Въпреки предизвикателствата на 2023г., финансовата година  приключи успешно.

2024 г. започна с приет Закон за държавен бюджет. От две години насам това е първият бюджет, приет в нормални времеви граници. Законът за държавния бюджет за 2024 година е публикуван в ДВ бр. 108 от 30.12.2023г.  Бюджетът на Община Разград за 2024 г. е приет с Решение № 36 по Протокол № 6 от 16.02.2024 г. на Общински съвет Разград и разработен на базата на действащите нормативни документи, предложения на кметовете на кметства, директори на дирекции, всички второстепенни разпоредители с бюджет, граждани и организации и приетите от Общинския съвет стратегии и наредби, прогнози за развитие на общината, общинския план за развитие и други.

Макрорамката на бюджета за 2024 г. е в размер на рекордните за Община Разград 109 500 339 лв., в т.ч.:

  • Бюджет – 100 278 909 лв., в т.ч. за държавни дейности – 59 955 128 лв., за местни дейности – 38 616 194 лв. и за дофинансиране на държавните дейности – 1 707 587 лв.
  • Индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз – 9 221 430 лв.

 

Като ясно очертан приоритет в бюджет 2024 година е и големият финансов ресурс, насочен към селата в Община Разград за подобряване на инфраструктура и сграден фонд, както следва:

Резерв за трансформиране на ЦСКР след трансформацията на който ще се финансират неотложни текущи ремонти на улична мрежа съгласно чл. 53, т. 1 от ЗДБРБ 20241 000 000.00 лв.
Текущи ремонти на улици /сключен договор през 2023г./336 455.00

лв.

Мултиблок с ремарке88 200.00

лв.

Гребло за мултиблок с ремарке3 870.00

лв.

Почистване на торищни площадки в населените места170 000.00

лв.

Собствени приходи на селата по чл. 52, ал. 5 от ЗМСМА291 090.00

лв.

Закупуване на осветителни тела за села15 000.00

лв.

Текущи ремонти на сгради по населени места100 000.00

лв.

Всичко:2 004 615.00 лв.

 

Увеличен е финансовият ресурс за  2024 г. за помощи за лечение и стипендии за даровити деца. С 11 000 лева е  увеличена и субсидията за спортните клубове, като съответно за 2024г. е в размер на 175 000 лева

Община Разград поддържа висок кредитен рейтинг. Не се допуска неплащане и забавяне на задълженията по главници и лихви по кредити, за които има сключени договори.

Извън планираните в проектобюджета капиталови разходи в Приложение № 3 към чл. 107, ал.13 от ЗДБРБ за 2024 г. по Инвестиционна програма за общински проекти за Община Разград са одобрени допълнителни средства в размер на 43 389 684 лв. за следните обекти:

 

ОБЕКТСтойност
Ремонт и доизграждане коритото на река Бели Лом в регулацията на гр. Разград31 095 440 лв.
Инвестиционен проект в работна фаза за реконструкция на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Разград1 050 000 лв.
Изграждане на ул. „Дунав“ в участъка от ул. „Паркова“ до ул. „Свети Климент“1 962 478 лв.
Изграждане продължение на ул. „Дунав“ в участъка от ул. „Свети Климент“ до кръстовище на бул. „България“ и бул. „Априлско въстание“4 056 600 лв.
Ремонт/рехабилитация на път RAZ 2110/RAZ 1113, о.п. Разград – Дянково/ж.п. прелез Ясеновец – /III-205/2 915 234 лв.
Реконструкция на ул. “Странджа” и прилежащите кръстовища в гр. Разград – трети участък от ул. “Странджа”1 288 132 лв.
Ремонт на общински път RAZ 1111 / III-204 Разград-Благоево/-граница общ.(Разград-Попово)-Еленово-Дриново /III-204/1 021 800 лв.

С Решение № 35 по Протокол № 6 от 16.02.2024 г. на Общински съвет Разград е утвърдена нова структура на общинска администрация, която включва 7 дирекции и 12 отдела, разпределени в обща и специализирана администрация. Числеността на администрация на Община Разград, включително и тази в населените места, е 157 щатни бройки и не е променена. Целта на промяната е усъвършенстване на организационната структура на общината и повишаване ефективността и ефикасността на работа, както и процеса по опростяване на процесите по вземане на решения за достигане на поставените цели и решаване на свързаните с това проблеми.

В областта на образованието бяха реализирани два иновативни проекта. В края на 2023 г. за първи път в образователна институция -ДГ № 11 „Детелина“, гр. Разград – в община Разград беше изградено съоръжение тип „Солна стая“ с финансови средства от Община Разград в размер на 20 000 лв. и дофинансирано от бюджета на детската градина. Извършител на изграждането е фирма „Ла Санте“ ООД, гр. Пловдив. Целта е да се инвестира в здравето на децата чрез извършване на профилактика. Ползите от халотерапията са доказани при лечение на респираторни и кожни заболявания, метод за пречистване на дихателните пътища и белите дробове.

ДГ № 4 „Митко Палаузов“, гр. Разград пък е първата детска градина, в която е открита Сензорна и Стимулираща зона. Те са част от мултифункционална иновативна среда от 4 зони, изграждана и оборудвана поетапно през последните 4 години по различни проекти на МОН, по които работи екипът на детската градина, както и със средства от бюджета на градината. Виртуална стена, интерактивен под, огледала на емоциите, фиброоптичен дъжд са част от елементите от интерактивната среда, която ще се ползва от 150-те възпитаници на детската градина.  В Стимулиращата зона се осъществява подкрепа на деца със специфични потребности и особености в индивидуалното развитие – деца със  затруднения в когнитивните функции, с хронични заболявания,  със специални  потребности,  талантливи и даровити деца.

Одобрени бяха проекти за спортни площадки в 4 училища. Проектът на ОУ „Отец Паисий“, гр. Разград е на стойност 100 000 лв., изготвен със съдействието на Община Разград, по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2026 г., Модул 3 „Изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки“, Дейност 1 „Изграждане на нова спортна площадка“. Одобрени са също проекти за изграждане на нова спортна площадка – НПТГ „Ш. Петьофи“ – 91 000 лв., ПГХТБТ „Мария Кюри“ – 160 000лв. и основен ремонт на съществуваща спортна площадка в ОУ „В. Левски“, гр. Разград на стойност 84 000 лв.

Одобрен е и проект на Община Разград „Улесняване на достъпа до качествено образование и обучение чрез подобряване на условията за пребиваване в ЦПЛР-Ученическо общежитие Разград“ за изпълнение на инвестиции с рег. № BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование”, финансирана по стълб 1 „Иновативна България“, Компонент 1 „Образование и умения“, Инвестиция 2 (C1.I2) „Модернизация на образователна инфраструктура“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Предвидените дейности по проекта са свързани с изпълнението на мерки за енергийна ефективност в сградата на общежитието, в т.ч. полагане на топлоизолация по фасадите, подмяна на котли и частична подмяна на отоплителна инсталация, инсталиране на слънчеви колектори за топла вода и на фотоволтаична централа за собствени нужди. Планират се и дейности за подобряване на достъпа на лицата с увреждания до и вътре в сградата, подмяна на 2 бр. асансьори, частичен ремонт на електроинсталация и изпълнение на мерки по пожарна безопасност, ремонт и преустройство на вътрешни пространства, както и доставка на оборудване и обзавеждане. Общата стойност на проекта е 5 999 350,94 лв.

Ежегодно Общински съвет-Разград приема Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на община Разград за стимулиране и поощряване на талантливи деца, изявени  в областта на изкуствата, науката и спорта с еднократен финансов стимул, като броят на наградените ученици от общината, както и средствата за финансиране на програмата се увеличават непрекъснато. В края на 2023 г. 138 деца получиха общинска финансова подкрепа на обща стойност 30 000 лв.

През първите 100 дни от мандата стартираха 2 проекта в социалната сфера, а на още един бе удължен срокът. Капацитетът на проект „Детска кухня“ е 200 деца от 10-месечна до 3-годишни, но ежемесечно могат да се включат още. През месец ноември стартира и проект „Бъдеще за децата“  по Програма „Развитие на човешките ресурси“. Той е с продължителност 13 месеца и на стойност 391 166 лв. Насочен е към прилагане и надграждане на услугите за ранна детска грижа, предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, предоставени превантивни и подкрепящи услуги в общността както за деца и младежи до завършването на средно образование. През ноември бе удължен срокът на дейностите по проект „Топъл обяд в община Разград“, чиято обща стойност е малко над 1 милион лева. Потребителите са 400 от 17 населени места в общината.

От общинския бюджет са отпуснати финансови средства за лечение на 8 човека с ниски доходи, общата сума е 3117 лева. С решение на Общинския съвет през декември бе увеличена сумата за еднократна помощ за лечение от 500 на 700 лева. Въведена бе и възможност за отпускане на помощ при извънредно възникнали здравословни проблеми, свързани с рядко заболяване, като целевата помощ е в размер на 3000 лева. Подпомогнати са 4 двойки с репродуктивни проблеми, отпуснатата сума е 8144 лева. Предстои на сесията през март да бъде внесена докладна, с която максималната сума за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми да се увеличи от 2500 на 3000 лева. На 158 правоимащи лица с 50 % и над 50 % трайно загубена работоспособност, вид и степен на увреждане са издадени карти за преференциално паркиране на местата, определени за хора с увреждания.

Община Разград съдейства за осъществяване на безплатни очни профилактични прегледи на пациенти с диабет в надтрудоспособна възраст от д-р Мартин Литев – Очна клиника „Света Петка“, град Варна с цел – Ранната диагностика на възрастовообусловената макулната дегенерация. Продължава общата инициатива с организиране на информационна среща с отбелязване на Световната седмица на глаукомата и обхващане с профилактични безплатни очни прегледи на жителите на Община Разград. Тя ще се проведе на 14 март от 16,30 ч. в бистро „Зайо Байо“.

От началото на мандата в сферата на културата е работено  по заложените в наситения културен календар мероприятия. Той включваше изяви от местен, регионален и национален характер. В събитията от културния календар участваха изявени формации, художници, творци и научни работници от страната и чужбина. Най-наситена бе културната програма през месец декември  с коледните и новогодишни празници. След Запалване на светлините на Градската елха и откриване на Коледния базар почти всяка вечер имаше концерт на местна формация на сцена до елхата. Така се даде възможност за изява на местните формации.  Организирана бе и работилница за изработване на сурвакници с помощта на читалищни дейци, към нея имаше голям интерес от деца и родители. В новогодишния концерт взеха участие „Капански ансамбъл“, група „Сода Акустик“ и певицата Галина Димитрова. Това събитие също бе прието много добре от гражданите, които напълниха площада.

Наситена бе програмата и в седмицата преди Деня на Разград, като в програмата имаше събития за всеки – от детско парти за рождениците до празнични прояви за средното поколение и за възрастните ни съграждани.

Ръководството на Община Разград откликваше и на поканите на жителите на останалите населени места освен областния град, това ще е тенденция през това управление. Заедно отбелязахме освобождението на Побит камък, Коледа в Осенец, както и откриването на нов паметник в Ушинци.

В началото на годината посрещнахме министъра на културата Кръстю Кръстев, пред когото поставихме основния проблем, който вълнува културната общност, а цялата общественост – отношенията между ръководството на ТМФЦ и Разградската филхармония. За съжаление проблемът не бе разрешен и продължихме комуникацията с културното министерство с настояване този важен за региона културен институт – Разградска филхармония „Проф. Димитър Ненов“ да бъде съхранен.

В сферата на опазването на околната среда е изготвена Общинска програма за опазване на околната среда за периода 2024 -2030 г.  Възложена е дейността за подмяна на сензори на автоматична станция за мониторинг на атмосферния въздух в гр.Разград.

Изградена е трета клетка на Регионално депо за неопасни отпадъци Разград. Приключи строителството на обекта и предстои подписване на протокол образец.

Почистени са селски сметища по договор с „Водстрой“АД в селата Стражец, Благоево, Балкански, Осенец, Дряновец, Гецово, Раковски и Киченица. Дейността продължава с останалите населени места.

Приключени са два проекта, финансирани по ПУДООС: „Кът за отдих и игри на парцел I, детско учреждение, квартал 112 по кадастрална карта на с. Дянково“ и „Спортна площадка на открито и кът за отдих“ с.Липник, община Разград.

Получено е разрешение на ползване на строеж „Проектиране, строителство и авторски надзор на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на общините от РСУО Разград“.

Изградена е нова канализация на чешма „Ючкурналия“ в гр.Разград. Новата е изградена паралелно на старата канализация. Възстановена е канализация в с. Гецово до конна база. Продължава дейността по ремонт на преливник на язовир „Пчелин 1“ гр. Разград.

Изготвят се технически спецификации за доставка на техника за общинските предприятия.

В областта на инвестиционните дейности само през последния изминал месец февруари бяха съгласувани скици и проекти с експлоатационните дружества на  обекти, включени в бюджета на община Разград за 2024:

– „Изграждане на велоалея Разград-Гецово“- съгласуване на скица с ЕРП Север, РИОСВ, Виваком;

– обект „Благоустрояване и паркоустрояване  на междублокови пространства в ж.к. Житница, кв.54 гр. Разград“ –съгласуване на проект с Виваком, ЕРП Север, РИОСВ, Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД;

– обект Продължение на ул. “Дунав“ от ул. “Паркова“ до ул. “Свети Климент“-проектът е изпратен до Министерство на културата, НИНКН за съгласуване.

Изготвени се количествено-стойностни сметки на обекти, включени в бюджета на Община Разград за текущи ремонти /обхождане на обекти, измерване/ в населените места на Община Разград: Киченица, Липник, Осенец, Островче, Побит камък, Радинград, Раковски, Топчии, Ясеновец.

Извършва се инвеститорски контрол на два обекта: Изграждане на Улично осветление по ул. „Търговищко шосе“ и Реконструкция на уличен водопровод 2-ри етап и започване на 1-ви етап в западна част на гр. Разград, за което са осигурени близо 3 милиона лева. През месец март започва извършване на инвеститорски контрол и по още един обект – Основен ремонт на ул. „Ивайло“ в участъка от бул. Априлско въстание до ул. „Юмрукчал“, гр. Разград, където предстои полагане на втори пласт асфалт и изграждане на тротоари и бордюри.

Започнаха дейности по възлагане и изготвяне на доклад за обследване на съставяне на технически паспорт, Сертификат за енергийните характеристики на сграда в експлоатация, технически паспорт, доклад за енергийна ефективност на колодрум във връзка с предстоящо възлагане на инвестиционен проект „Обновяване и ремонт на колодрум гр. Разград“  и изпращане данните на Агенция за устойчиво енергийно развитие.

Изготвена  бе Стратегия за управление на общинската  собственост  за срока на мандата 2024-2027 година. Стратегията определя политиката на развитие и на общинската собственост и стопанската дейност на общината. Изготвена и приета бе годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2024 година.

Два договора за финансиране по одобрени проектни предложения на Община Разград са сключени през последните 4 месеца.

  • За проект „Улесняване на достъпа до качествено образование и обучение чрез подобряване на условията за пребиваване в ЦПЛР Ученическо общежитие Разград“ по Нац. план за възстановяване и устойчивост с общ бюджет в размер на 6 721 531,02 лв.;
  • За проект „Заедно и по-успешни с Младежки център Разград“ по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 4 183 643,98 лв.

Подадените проектни предложения са общо 5:

  • „Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Разград“ по процедура „Техническа помощ за инвестиции в зоологически градини“ по Програма „Околна среда 2021 – 2027 г.“ на стойност 199 983,17 лв.;
  • „Областен информационен център в град Разград – ефективно за фондовете на Европейския съюз“ по процедура „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ по Програма “Техническа помощ” 2021-2027 на стойност 867 576,12 лв.;
  • 3 бр. проектни предложения по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап ІІ по Националния план за възстановяване и устойчивост за многофамилни жилищни сгради с адреси:

гр. Разград, бул. „Княз Борис“ № 57“;

гр. Разград, бул. „Княз Борис“ № 61“;

гр. Разград, ул. „Стефан Караджа“ № 6, блок „Бисер“

на обща стойност 1 156 260,70 лв.

Други 3 проекта са приключили в този период:

  • проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград“ по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. на обща стойност 13 563 028,56 лв.;
  • проект „Енергийна ефективност и реконструкция на сгради в сферата на културата и изкуството в община Разград“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на стойност 758 295,70 лв.;
  • проект „Укрепване на капацитета на Община Разград за успешно прилагане на политиките на Програма „Развитие на регионите 2021 – 2027“ по ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. на стойност 169 607,00 лв.

Изработена е Концепция за интегрирани териториални инвестиции „Около поречието на река Бели Лом“ на обща стойност 51 401 820 лв. Предстои нейното разглеждане на Регионален съвет за развитие на Северен централен район.

От началото на мандата са възложени 14 обществени поръчки с договори.

От декември до февруари приходите в общинския бюджет от земеделие, търговия и транспорт са 289 680,31 лева

През последните 4 месеца в областта на кадастъра, устройството на територията и контрол на строителството са издадени следните документи: 362 броя скици, 90 разрешения за строителство, 55 одобрени инвестиционни проекти, регистрирани 43 технически паспорта, издадени 22 удостоверения за въвеждане в експлоатация, 32 заповеди за одобрени ПУП, 11 одобрени изменения на кадастрален план, 51 разрешения за изкопни работи и други.

Добрата новина от днес е одобряването на проекта „Техническа помощ за инвестиции в зоологическа градина гр. Разград“. Очакваме сключване на договор. По този проект ще разработена цялостна стратегия за развитието на зоопарка, на техническа документация за ремонт и нещо, което да защитим – изместването й, за осигуряване на по-големи пространства, както за обитателите, така и за пълноценно използване от посетителите. Има проектно определено място – над Пантеона на изток към МБАЛ“Св. Иван Рилски“. По проекта ще се извърши и анализ на видовете в зоопарка, тъй като националната стратегия е зоопарковете да имат визия, да не се приемат всякакви животни, ще се търси и възможност за спасителен център към зоопарка.“.

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *