В Исперих откриха Мобилен офис за безплатни съвети за земеделците

В Исперих бе открит Мобилен общински офис на Националната служба за съвети в земеделието – съобщават от НССЗ.

Той е част от мрежа от 28 общински офиси, чиято дейност се финансира по проект по Процедура № BG06RDNP001-2.001 „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“ по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Целта на Мобилния общински офис е да улесни достъпа на земеделските стопани и заинтересовани лица в областта на земеделието до съветнически услуги в малките и по-отдалечените от областния център населени места.

В офиса експертите ще предоставят безплатни професионални съвети и специализирани консултации на земеделски стопанства, безплатна консултантска помощ на стопани, сдружения и организации, свързани със земеделието. ще организират и провеждат в различни населени места информационни събития по актуални теми; ще извършват посещения на земеделски стопанства за разясняване на условията за кандидатстване по Тематичната подпрограма и по други мерки, финансирани чрез ЕЗФРСР; ще организират и провеждат изнесени приемни в различни населени места.

Мобилният общински офис в Исперих ще обслужва три общини: Исперих, Кубрат и Завет.  Адресът му е: 7400 Исперих, ул. Родопи № 1, ет. 3, помещение № 1; телефон: 084/24 88 90; ел. поща: isperih@naas.government.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *