В Завет обновяват детски градини и читалищна зала по проекти пред МИГ

Завет

Кметът на Община Завет Ахтер Велиев сключи вчера 2 броя административни договори за изпълнение на проекти  към стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат. Договорите са тристранни – между Община Завет, ДФ „Земеделие“ и МИГ Завет – Кубрат, с безвъзмездно финансиране от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Завет – Кубрат. Това съобщават от местната управа в Завет.

Двата проекта са по процедура BG06RDNP001-19.030 „МИГ Завет – Кубрат Мярка.7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура““ и са следните:

  • „Оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура – Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене  и Детска градина „Радост“ с. Острово“, с одобрени за финансиране разходи в размер на 64 014,14 лв., без ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ от стратегията на МИГ-а.
  • „Доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“, град Завет, община Завет“, с одобрени за финансиране разходи в размер на 22 357,50 лв., без ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ от стратегията на МИГ-а;

По първия проект ще се достави и монтира оборудване и обзавеждане на кухните в сградите на 3 обекта на образователната инфраструктура Детска градина „Слънчо“ гр. Завет, Детска градина „Червената шапчица“ с. Брестовене  и Детска градина „Радост“ с. Острово, като по този начин ще се подобри материалната база и осигури по-добри възможности за приготвяне на качествена и здравословна храна в част от детските градини на територията на община Завет.

С втория проект ще се извърши доставка и монтаж на столове за зрителната зала на Народно Читалище „Саморазвитие 1902“ – Завет. Чрез доставените столове в обзаведената зрителна зала ще се създаде необходимото удобство на населението на град Завет, както и на общината при провеждане на мероприятия и събрания. Целта на проекта е запазване на духовния и културен живот на населението в общината.

Целта на проектите е директно свързана със Специфична цел 2.1 „Развитие на социалната, образователна и културна инфраструктура и подобряване на възможностите за активен живот, социално приобщаване и разнообразни дейности за свободното време на хората от всички поколения” от Приоритет 2 на Стратегията за ВОМР на МИГ Завет-Кубрат: „Повишаване качеството на живот на територията, развитие и активизиране на местните човешки, природни, материални и културни ресурси”.

 603 total views,  2 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *