Високо ниво на правораздаване и много добро качество на административно обслужване отчете Районен съд – Разград за изминалата 2023 г.

Високо ниво на правораздаване и много добро качество на административно обслужване отчете Районен съд – Разград за изминалата 2023 г. Това съобщават от пресслужбата на Окръжния съд.

Годишният отчетен доклад за дейността на правораздавателната институция през 2023 година бе представен днес на Общо събрание на съда. Гост на събранието бе зам.-председателят на Окръжен съд – Разград Анелия Йорданова. Административният ръководител – председател Нели Генчева анализира правораздавателната дейност през годината, кадровата и информационна обезпеченост, характерните особености и новите тенденции в работата на магистрати и съдебни служители.

Съдия Генчева представи обобщените резултати от анализа на цялостната дейност на съда. От статистически данни стана ясно, че се наблюдава устойчивост на постъпленията на дела в Районен съд – Разград. През отчетния период са разгледани 3417 дела, от които постъпили през годината са 3059 дела, а 358 дела са останали несвършени от предходен период.

През годината магистратите в първоинстанционния съд са разгледали 2583 граждански дела и 834 наказателни дела. От тях са свършени 2356 граждански и 740 наказателни дела. В края на 2023 г. са останали несвършени 321 дела или 9,39% от общия брой на делата за разглеждане. От неприключилите 227 са граждански, а 94 са наказателни.

От свършените 3096 дела в 3-месечен срок са приключили 2848. Наблюдава се леко повишаване на показателя отчитащ свършените дела в 3-месечен срок, като за годината е 92%, при 90% за 2022 г. и при 87% за 2021 г.

Много добро впечатление прави процентът на постановените съдебни актове в законоустановения срок от обявяването им. В едномесечен срок са постановени 100% от актовете по граждански дела, а в законоустановения двумесечен срок по наказателни дела са постановени 99,62% от съдебните актове.

Тези данни показват, че постигнатата бързина в работата на съда е трайна тенденция, която се дължи на традиционно добрата дейност на съдиите, ръководството и служителите на съда по предварителна подготовка, насрочване и срочното решаване на делата.

През отчетната година в Районен  съд – Разград са разгледани 834 наказателни дела. Осъдени са 202 лица, 14 лица са освободени от наказателна отговорност  с прилагане на чл. 78а от Наказателния кодекс, а 5 лица са оправдани.

През 2023 г. са разгледани 2583 граждански дела, в това число неприключилите в началото на периода 256 дела и постъпилите през годината 2327 дела. От приключените 2356 дела в тримесечен срок са свършени 2246 бр. или 95%.

Назначените към Районен съд-Разград двама държавни съдебни изпълнители осъществяват принудителното изпълнение на частни притезания и възложените им от държавата за събиране публични вземания в случаите, определени със закон. Несвършените в началото на 2023 г. изпълнителни дела са 1077 бр., респективно постъпилите през 2023 г. дела са 144 броя или общо делата за разглеждане са 1095 бр., при 1077 бр. за 2022 г. и 1027 бр. за 2021 г.

Свършени през годината изпълнителни дела са 118 бр., при 159 бр. за 2022 г. и 304 бр. за 2021 г. Общата събрана сума е 279 287 лв., от които: такси 23 682 лв.; допълнителни разноски – 1260 лв., приети други разноски – 6001 лв., лихви 74 523 лв.; суми по изпълнителни листове – 173 821 лв. В края на отчетния период е останала несъбрана сума от 7 372 122 лв.

И през 2023 г. в Районен съд-Разград са работили двама съдии по вписванията. През отчетната година те са разгледали 5 712 бр. преписки, разпоредили са 5 712 вписвания, отбелязвания и заличавания, произнесли са се по молби за издаване на 1 116 бр. писмени справки и удостоверения и са разпоредили издаването на 2 645 бр. преписи от актове.През отчетната година от Бюрото за съдимост са издадени 2 925 бр. свидетелства за съдимост; 1 300 бр. справки за съдимост; 310 бр. въведени бюлетини за съдимост.

Председателят на съда Нели Генчева благодари на съдиите, съдиите по вписвания, държавните съдебни изпълнители и съдебните служители за високото ниво на правораздаване и много доброто качество на административно обслужване. Подчерта, че отчетените добри резултати се дължат на добрата организация и взаимоотношения, отличната професионална подготовка, вложените усилия, отговорното отношение към работата, стремежа към усвояване на нови знания и умения, и бързото и качествено изпълнение на задълженията.

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *