Бърза и ефективна работа отчете съдът в Исперих

Днес се проведе Общо събрание на съдиите от Районен съд Исперих, на което бе представен Отчетния доклад за дейността на съда през 2019 година – съобщават от пресцентъра на Окръжен съд-Разград.

В него взеха участие всички съдии от институцията, командированият от Окръжен съд Разград младши съдия, държавният съдебен изпълнител, съдията по вписванията, както и служители. Гости на събранието бяха И.Ф. Административен ръководител – Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев и зам.-председателят на ОС Разград Анелия Йорданова.

Изпълняващият функциите Административен ръководител – Председател Юлияна Цонева представи обобщените резултати от работата на съда през изминалата календарна година.

Отчетените резултати показват, че през 2019 г. в РС Исперих са разгледани 1573 дела – 1134 граждански и 439 наказателни. Броят на свършените дела е 1370 – 975 граждански и 395 – наказателни. Свършени в тримесечен срок са 1245 дела.

Отчита се тенденция на увеличаване на постъпилите наказателни дела през последните три години. През 2017 г. те са били 367, през 2018 г. – 376, а през 2019 г. – 407. Най-много наказателни от общ характер дела са образувани за общоопасни престъпления – 76 бр., на второ място са наказателните дела за престъпления против собствеността – 24 бр. и на трето място делата образувани за престъпления против личността – 16 бр.

През 2019 г. увеличение има и при наказателни от общ характер дела за престъпления против дейността на държавните органи и обществените организации – 10 постъпили дела, като за сравнение през 2018 г. техният брой е бил 6.

Влезлите в сила актове по наказателните дела /присъди, споразумения и решения/ в РС Исперих в края на 2019 г. са 182. От тях осъдителните актове са 180, а оправдателните актове – 2.

Данните за разгледаните граждански дела показват, че е налице чувствително увеличение при облигационните искове, установителните искове и брачните искове, спрямо предходните две години. Намаление се отчита при охранителните производства.

Съдебните актове по гражданските дела се изготвят в законните срокове. До 1 месец от датата на обявяване на делото за решаване са постановени актове по 960 дела, а над 1 месец – по 15 дела.

Тези данни са много добра илюстрация на бързата и ефективна работа на съдиите в Районен съд Исперих.

Заместник – председателят на Окръжен съд Разград съдия Анелия Йорданова изрази много добрите си впечатления от работата на Исперихския районен съд и изказа мнение, че работата на съдиите по граждански дела е много добре организирана, имат задълбочена подготовка за всяко съдебно заседание, наблюдава се и подобрение при срочното решаване на делата.

В заключение И.Ф. Председател на Окръжен съд Разград Лазар Мичев определи РС Исперих като един добре организиран и добре работещ съд, с достатъчно опитни и подготвени съдии, като отбеляза, че когато са добри взаимоотношенията в колектива, това неминуемо дава отражение върху бързината и качеството на свършената работа. Той поздрави присъстващите за добрата им работа и пожела здраве и още повече успехи.

Целият доклад е качен на интернет страница на Районен съд Исперих – https://isperih-rs.justice.bg/bg/7217

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *