БСП за България: Нека направим първа стъпка към израстването на родолюбиво, патриотично и националноотговорно младо поколение

Приоритети на БСП за България в областта на образованието, здравеопазването и културата:

“Образованието, здравеопазването и културата са три от основните крепители на една нация. Всички ние днес си даваме сметка, че порочните модели на финансиране на институциите в образованието, здравеопазването и културата са в основата на дълбоките проблеми и болежки, от които страда съвременното ни общество. Защото няма как да имаш качествено образование, когато „парите следват ученика“. Не може да искаш качествено здравеопазване, когато здравната каса няма механизъм да проверява, как се изпълняват клиничните пътеки. Как да възпитаваме децата си на любов към културата, изкуството и българските обичаи и традиции, когато затваряме вековни културни институции следвайки принципа „парите следват билета“?

Затова наред с десетте мерки за първите 100 дни управление, ние от БСП имаме план за промяна на моделите на финансиране в сферата на образованието, културата и здравеопазването, както и мерки за повишаване на качеството на образованието и здравеопазването и запазването, и развитието на българската култура.

За образованието предлагаме:

 1. Засилване на възпитателната функция на училището и детската градина в дух на традиционни национални ценности за израстването  на родолюбиво, патриотично и националноотговорно младо поколение.
 2. Въвеждане на единен стандарт за управление на образователните институции.
 3. Промяна на модела на финансиране на училищата с включване на критерии, отчитащи резултатите от образователния процес. Бюджетно финансиране само за държавни и общински училища.
 4. Пълен преглед на учебните програми и учебното съдържание и съобразяването му с възрастовите и психологически особености на децата и учениците;
 5. Един учебник по предмет за всеки клас в цялата страна;
 6. Утвърждаване на учителската професия като регулирана професия — професия с висока обществена значимост, поставена под контрола и закрилата на държавата. Поддържане на нивото на учителските заплати над средната работна заплата за страната.
 7. Създаване на механизъм за контрол върху качеството на квалификацията на учителите.
 8. Национална карта „Образование — икономика“, изработена от държава, общини и бизнес.
 9. Отпускане на стипендии за обучение на ключови специалности срещу подписване на договор за работа минимум 3 години след завършване на образованието.

За здравеопазването предлагаме:

 1. Премахване статута на търговски дружества на болниците;
 2. Въвеждане на „защитено лечебно заведение“ в отдалечените и планински райони;
 3. Гарантирано достойно заплащане на труда в здравеопазването чрез остойностяването му за ангажираните в сектора;
 4. Безплатни целеви стипендии за редовни специализанти и интензивно финансиране на специализации в чужбина, и осигуряване на работно място в здравната система на страната;
 5. Безплатни лекарства за деца до 14 годишна възраст;
 6. Контрол върху обществените средства за здравеопазване чрез централизиран търг за доставка на лекарствата от реимбурсния списък и на медицинските изделия, провеждан на годишна база;
 7. Регионализация на здравеопазването
 8. Електронно интегрално здравно досие, съдържащо цялата информация за пациента във всеки етап от живота му.
 9. Премахване възрастовите ограничения за финансиране на „ин-витро” процедури; възможност от Центъра за асистирана репродукция да се финансират процедури с донорски материал.

За културата предлагаме:

 1. Устойчиво културно развитие, гарантирано от не по-малко от 1% от БВП чрез бюджета на Република България.
 2. Равнопоставеност на финансирането на творците от държавните, общинските и частните културни организации от публичния ресурс;
 3. Укрепване на музейната, библиотечната и читалищната мрежа чрез разширяване на целевите национални програми за подкрепа на художественото слово „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ и „Глобални библиотеки“. Реален виртуален достъп до техните фондове;
 4. Реконструкция, разширяване и обогатяване на материалната база на културните институти и държавните медии;
 5. Работа с финансовите инструменти на ЕС и ЮНЕСКО. Включване на повече обекти по приоритетите „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и „Устойчиво развитие на туризма“ в Оперативна програма „Регионално развитие“;
 6. Промени в медийното законодателство при широко обществено обсъждане с участието на всички заинтересовани професионални общности;
 7. Въвеждане на законови минимуми за отразяване в медиите на български продукции (филми, музика и др.);
 8. Закон за защита и употреба на българския език, писменост и книжовност
 9. Осъвременяване на Закона за културното наследство и наредбите към него;
 10. Активно ангажиране и финансиране на работещите в читалищата за участие в процеса на възпитание на подрастващите;
 11. Разработване на правна възможност приходите от творческата дейност в държавните и общинските културни институти да остават в тях;.
 12. Увеличаване на заплатите на читалищните, библиотечните и музейните работници.”

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

 2,015 total views,  4 views today

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *